Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Piraeus Private Banking ESG World Sustainability Balanced Fund

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νόμισμα
Ημερομηνία Έναρξης 8/1/2020
Δείκτης Αναφοράς
Ενεργητικό €19.865.456,03
Καθαρή Τιμή Μεριδίου €10,5623
ISIN GRF000329000
Προμήθεια Διαχείρισης 1,50%
Εταιρία Διαχείρισης Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας Τράπεζα Πειραιώς
Ημερομηνία Αναφοράς Ενεργητικού & Τιμής Μεριδίου 2/2/2023
Ημερομηνία αναφοράς Στοιχείων.

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στα έντυπα των Α/Κ πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.
31.12.2022

Επενδυτικός Σκοπός

Επενδυτικό σκοπό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η αύξηση της αξίας των επενδύσεων του, τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία, μέσω των τοποθετήσεων του ενεργητικού του σε ένα ευρύ φάσμα κινητών αξιών κυρίως της διεθνούς και δευτερευόντως της εγχώριας κεφαλαιαγοράς και χρηματαγοράς, οι οποίες αξιολογούνται μεταξύ άλλων και βάσει κινδύνων βιωσιμότητας και παραγόντων αειφορίας που σχετίζονται με το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση - Environmental, Social, and Governance (ESG), διασφαλίζοντας έτσι την έννοια της Αειφόρου Επένδυσης (Sustainable Investing).

Ο Επενδυτικός κίνδυνος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κρίνεται μεσαίος λόγω της μεταβλητότητας των τιμών, των μετοχών και δευτερευόντως των ομολόγων στα οποία επενδύει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές που έχουν μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα και επιζητούν να τοποθετηθούν σε ένα ευρείας διασποράς χαρτοφυλάκιο κατανομής περιουσίας στις διεθνείς αγορές.

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Δείκτης Κινδύνου
1
2
3
4
5
6
7
Χαμηλότερος Κίνδυνος

Υψηλότερος Κίνδυνος

Εξέλιξη Τιμής
1 έτος

Εξέλιξη Τιμής
5 έτη

Εξέλιξη Τιμής

Εισάγετε ημερομηνίες

Συμπληρώστε τις ημερομηνίες

Εξέλιξη Ποσού €10.000
1 έτος

Εξέλιξη Ποσού €10.000
5 έτη

Εξέλιξη Ποσού €10.000

Εισάγετε ημερομηνίες

Συμπληρώστε τις ημερομηνίες