Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

PiraeusInvest Enhanced Liquidity USD Fund

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νόμισμα $
Ημερομηνία Έναρξης 2/12/2016
Δείκτης Αναφοράς -
Ενεργητικό $12.218.748,45
Καθαρή Τιμή Μεριδίου $10,5900
ISIN LU1508974679
Προμήθεια Διαχείρισης 0,20%
Εταιρία Διαχείρισης Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Ημερομηνία Αναφοράς Ενεργητικού & Τιμής Μεριδίου 24/9/2020
Overall Morningstar RatingTM Περισσότερα
Morningstar category:  USD Diversified Bond - Short

Επενδυτικός Σκοπός

Η αύξηση της αξίας του επενδυμένου κεφαλαίου. Επενδύει κυρίως σε βραχυπρόθεσμους χρεωστικούς τίτλους και μέσα χρηματαγοράς αποτιμώμενα σε USD ($), υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης, με εκδότες, όπως υπερεθνικοί οργανισμοί, κυβερνήσεις κρατών, καθώς και εταιρίες, ενώ δύναται, επίσης, να κατέχει ρευστά διαθέσιμα.

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Δείκτης Κινδύνου & Απόδοσης
1
2
3
4
5
6
7
Χαμηλότερος Κίνδυνος

Χαμηλότερη Αναμενόμενη Απόδοση
Υψηλότερος Κίνδυνος

Υψηλότερη Αναμενόμενη Απόδοση

Εξέλιξη Τιμής
1 έτος

Εξέλιξη Τιμής
5 έτη

Εξέλιξη Τιμής

Εισάγετε ημερομηνίες

Συμπληρώστε τις ημερομηνίες

Εξέλιξη Ποσού €10.000
1 έτος

Εξέλιξη Ποσού €10.000
5 έτη

Εξέλιξη Ποσού €10.000

Εισάγετε ημερομηνίες

Συμπληρώστε τις ημερομηνίες