Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Πειραιώς A/K Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού (R)

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νόμισμα
Ημερομηνία Έναρξης 18/2/2000
Δείκτης Αναφοράς Γενικός Δείκτης Τιμών Χρηματιστηρίου Αθηνών (ASE)
Ενεργητικό €23.748.030,34
Καθαρή Τιμή Μεριδίου €0,8936
ISIN GRF000100005
Προμήθεια Διαχείρισης 2,25%
Εταιρία Διαχείρισης Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας Τράπεζα Πειραιώς
Ημερομηνία Αναφοράς Ενεργητικού & Τιμής Μεριδίου 24/9/2020
Overall Morningstar RatingTM Περισσότερα
Morningstar category:  Greece Equity

Επενδυτικός Σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει στο μεριδιούχο τη δυνατότητα επίτευξης κεφαλαιακών κερδών από μετοχικούς τίτλους. Η επένδυση έχει μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα και αφορά ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών εταιριών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με κύριο χαρακτηριστικό τον καινοτόμο και αναπτυξιακό χαρακτήρα.

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Δείκτης Κινδύνου & Απόδοσης
1
2
3
4
5
6
7
Χαμηλότερος Κίνδυνος

Χαμηλότερη Αναμενόμενη Απόδοση
Υψηλότερος Κίνδυνος

Υψηλότερη Αναμενόμενη Απόδοση

Εξέλιξη Τιμής
1 έτος

Εξέλιξη Τιμής
5 έτη

Εξέλιξη Τιμής

Εισάγετε ημερομηνίες

Συμπληρώστε τις ημερομηνίες

Εξέλιξη Ποσού €10.000
1 έτος

Εξέλιξη Ποσού €10.000
5 έτη

Εξέλιξη Ποσού €10.000

Εισάγετε ημερομηνίες

Συμπληρώστε τις ημερομηνίες