Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Πειραιώς A/K ESG Δυναμικών Επιχειρήσεων Ελληνικό Μετοχικό (R)

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νόμισμα
Ημερομηνία Έναρξης 18/2/2000
Δείκτης Αναφοράς ATHEX ESG
Ενεργητικό €52.048.146,34
Καθαρή Τιμή Μεριδίου €1,8795
ISIN GRF000100005
Προμήθεια Διαχείρισης 2,25%
Εταιρία Διαχείρισης Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας Τράπεζα Πειραιώς
Ημερομηνία Αναφοράς Ενεργητικού & Τιμής Μεριδίου 28/11/2023
Overall Morningstar RatingTM Περισσότερα
Morningstar category:  Greece Equity
Ημερομηνία αναφοράς Στοιχείων.

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στα έντυπα των Α/Κ πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.
31.10.2023

Επενδυτικός Σκοπός

Επενδυτικό σκοπό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η αύξηση της αξίας των επενδύσεων του, μέσω των τοποθετήσεων του ενεργητικού του σε ένα ευρύ φάσμα μετοχών κυρίως εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) με κύριο χαρακτηριστικό τον καινοτόμο, δυναμικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα των επιλεγόμενων εταιρειών, κατά την επιλογή των οποίων, μεταξύ άλλων, λαμβάνεται υπόψη και αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσης και υιοθέτησης των Αρχών Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής και Εταιρικής Διακυβέρνησης - Environmental, Social, and Governance (ESG), προάγοντας έτσι τις Υπεύθυνες Επενδύσεις.

Ο Επενδυτικός κίνδυνος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κρίνεται υψηλός, καθώς το χαρτοφυλάκιο επενδύεται κατά κύριο λόγο σε μετοχές οι οποίες ενδέχεται να παρουσιάσουν σημαντικές διακυμάνσεις.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, οι οποίοι επιθυμούν να συνδέσουν την επένδυσή τους με την πορεία, τα αποτελέσματα και την δυναμική των εταιριών του Χρηματιστηρίου Αθηνών προάγοντας παράλληλα τις αρχές υπεύθυνων επενδύσεων.

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Δείκτης Κινδύνου
1
2
3
4
5
6
7
Χαμηλότερος Κίνδυνος

Υψηλότερος Κίνδυνος

Εξέλιξη Τιμής
1 έτος

Εξέλιξη Τιμής
5 έτη

Εξέλιξη Τιμής

Εισάγετε ημερομηνίες

Συμπληρώστε τις ημερομηνίες

Εξέλιξη Ποσού €10.000
1 έτος

Εξέλιξη Ποσού €10.000
5 έτη

Εξέλιξη Ποσού €10.000

Εισάγετε ημερομηνίες

Συμπληρώστε τις ημερομηνίες