Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Νέο, καινοτόμο Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 (II) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό

Καινοτόμος Τρόπος Επένδυσης Σε Ευρωπαϊκά Ομόλογα Η επενδυτική στρατηγική περιλαμβάνει αγορά και διακράτηση ομολόγων με σκοπό την αποπληρωμή τους στη λήξη, με κύρια χαρακτηριστικά: 

  • Διανομή Μερίσματος 
  • Ελκυστικά Yields 
  • Σταθερό Χαρτοφυλάκιο 


Αναλυτικές πληροφορίες για το νέο Α/Κ, καθώς και ενημερωτικό-υποστηρικτικό υλικό σχετικά με τον επενδυτικό χαρακτήρα και τα πλεονεκτήματα του Α/Κ μπορείτε να βρείτε ως εξής:

Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 (II) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KID)

Πληροφοριακό Έντυπο


Περίοδος συγκέντρωσης του ενεργητικού 29 Ιανουαρίου 2024 – 29 Μαρτίου 2024


ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ


Σημειώσεις:

Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 (ΙΙ) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό [Απόφαση 510/22.12.2023 της Ε.Κ.]

1) Η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ ασκεί ενεργητική διαχείριση του Α/Κ. Το Α/Κ δεν υπόκειται σε διαχείριση βάσει δείκτη αναφοράς. Το Α/Κ δύναται, υπό προϋποθέσεις, να επενδύσει άνω του 35% του καθαρού ενεργητικού του σε αξίες κρατών μελών του ΟΟΣΑ και διεθνών οργανισμών, όπως αναλυτικά καταγράφονται στον κανονισμό του.
2) Το έγγραφο βασικών πληροφοριών, το ενημερωτικό δελτίο, ο κανονισμός του ΟΣΕΚΑ, καθώς και πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής παραπόνου ή καταγγελίας από επενδυτές ή υποψήφιους επενδυτές, καθώς και την δυνατότητα προσφυγής στον «Ελληνικό Χρηματοοικονομικό Μεσολαβητή-Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών»,  διατίθενται στην ελληνική γλώσσα, δωρεάν στην έδρα της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, στην ιστοσελίδα της www.piraeusaedak.gr καθώς και μέσω του δικτύου διανομής της Τράπεζας Πειραιώς, μέσω των οποίων διατίθενται τα μερίδια του ΟΣΕΚΑ στην Ελλάδα.
3) Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές του Αμοιβαίου Κεφαλαίου πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.


Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ: Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 6314201000, Λεωφ. Συγγρού 87, 117 45 Αθήνα, εποπτεύεται από την ΕΚ, αρ. άδειας λειτουργίας: 6/378/14-4-2006 απόφαση ΕΚ.