Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Πιστοποιήσεις

Η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ μέλος της πρωτοβουλίας PRI (Principles for Responsible Investment).

Η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ είναι μέλος της πρωτοβουλίας PRI (Principles for Responsible Investment). Το PRI είναι ο κορυφαίος υποστηρικτής των υπεύθυνων επενδύσεων στον κόσμο και ορίζει την υπεύθυνη επένδυση ως στρατηγική και πρακτική για την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διακυβερνητικών (ESG) κριτηρίων στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Τα ESG κριτήρια, αποτελούν πλέον βασική παράμετρο για τους επενδυτές. Τα περιβαλλοντικά κριτήρια εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο μια επιχείρηση εκτελεί ως διαχειριστής του φυσικού περιβάλλοντος, τα κοινωνικά κριτήρια εξετάζουν πώς μια εταιρία διαχειρίζεται σχέσεις με τους υπαλλήλους της, τους πελάτες της, τις ευρύτερες ομάδες και κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιείται ενώ η διακυβέρνηση ασχολείται με την ηγεσία της εταιρίας, τις αμοιβές των εκτελεστικών στελεχών, τη δομή και το μέγεθος του Διοικητικού Συμβουλίου και τα δικαιώματα των μετόχων.


Το PRI Initiative θεσμοθετήθηκε τον Απρίλιου του 2006 με την υποστήριξη του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (United Nations) και της Οικονομικής Πρωτοβουλίας του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP FI). Οι αρχές αποτελούν ένα σύνολο παγκόσμιων βέλτιστων πρακτικών για υπεύθυνες επενδύσεις.

Η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, συνυπογράφοντας την πρωτοβουλία, αποδεικνύει τη στρατηγική της επιλογή να συνεργαστεί με συντονισμένες δράσεις για την εφαρμογή των αρχών της υπεύθυνης επένδυσης για την ενίσχυση της κοινωνικής ευημερίας και της αειφόρου ανάπτυξης.

Η Πειραιώς Asset Management AΕΔΑΚ, με τη συμμετοχή της στην πρωτοβουλία PRI, δεσμεύεται να εφαρμόζει τις παρακάτω αρχές Υπεύθυνων Επενδύσεων: 
  • ενσωμάτωση ESG κριτηρίων στις διαδικασίες ανάλυσης επενδύσεων και λήψης επενδυτικών αποφάσεων
  • επιδίωξη ανάλογης εφαρμογής ESG κριτηρίων από τις εταιρίες στις οποίες επενδύει η ΑΕΔΑΚ
  • προώθηση της αποδοχής και εφαρμογής των αρχών υπεύθυνων επενδύσεων εντός του κλάδου διαχείρισης κεφαλαίων
  • συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς για την ενίσχυση  της αποτελεσματικότητας της εταιρείας στην εφαρμογή των αρχών υπεύθυνων επενδύσεων
  • δημοσίευση ετήσιας έκθεσης σχετικά με τις δραστηριότητες της εταιρείας και την πορεία προς την εφαρμογή των αρχών υπεύθυνων επενδύσεων

Σήμερα, η Πρωτοβουλία PRI αποτελεί τη μεγαλύτερη πρωτοβουλία για την προώθηση υπεύθυνων επενδύσεων σε διεθνές επίπεδο, με κατάλογο περισσότερων από 2.300 εταιρειών και οργανισμών.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα PRI για περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.unpri.org