Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Ενδεικτικά Χαρτοφυλάκια

Επενδυτικό Πλάνο

Τον πιο σημαντικό ρόλο στη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου, παίζει η κατανομή των κεφαλαίων, αφού από αυτήν εξαρτώνται η  βέλτιστη αξιοποίηση της επένδυσής σας αλλά και η σταθερότητα και η συνέπεια στην επίτευξη υψηλών απόλυτων και σχετικών αποδόσεων. Τα 3 βασικά στάδια είναι:


  • Στάδιο 1: Ανάγκες και Στόχοι
  • Στάδιο 2: Επενδυτικό Προφίλ
  • Στάδιο 3: Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Στάδιο 1: Ανάγκες και Στόχοι

Πρώτο βήμα, η κατανόηση των αναγκών και των επενδυτικών σας στόχων. Οι επενδυτικοί στόχοι επικεντρώνονται στη σχέση μεταξύ κινδύνου και απόδοσης και στον επενδυτικό χρονικό ορίζοντα.


Στάδιο 2: Επενδυτικό Προφίλ

Επόμενο βήμα, ο προσδιορισμός του επενδυτικού σας προφίλ και της ανοχής σας στο κίνδυνο. Ως καθορισμό του επενδυτικού προφίλ ορίζουμε τη διαδικασία καταγραφής των χαρακτηριστικών σας (γνώσεις, εμπειρία, οικονομική κατάσταση, ηλικία, επενδυτικοί στόχοι) με σκοπό τη σύνθεση του προσωποποιημένου επενδυτικού χαρτοφυλακίου σας.

Τρία είναι τα βασικά επενδυτικά προφίλ που αντικατοπτρίζουν τις τρεις βασικές διαβαθμίσεις ανοχής στον κίνδυνο

  • Συντηρητικό: Χαμηλή ανοχή στον κίνδυνο
  • Ισορροπημένο: Μέτρια ανοχή στον κίνδυνο
  • Αναπτυξιακό: Υψηλή ανοχή στον κίνδυνο

Στάδιο 3: Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Το τελευταίο βήμα είναι η κατασκευή χαρτοφυλακίου με την επιλογή και τον συνδυασμό μεταξύ των βασικών κατηγοριών επένδυσης που ανταποκρίνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο επενδυτικό σας προφίλ.

Τρεις είναι οι Βασικές Κατηγορίες Επένδυσης:

  • Μετοχές 
  • Ομόλογα
  • Μετρητά

Ο βέλτιστος συνδυασμός μεταξύ των 3 κατηγοριών επένδυσης στα πλαίσια ενός χαρτοφυλακίου προσφέρει την υψηλότερη απόδοση σε κάθε επίπεδο κινδύνου και τον χαμηλότερο κίνδυνο σε κάθε επίπεδο απόδοσης.

Δείτε εδώ ενδεικτικά παραδείγματα διασποράς χαρτοφυλακίου σύμφωνα με το ρίσκο, όπως περιγράφονται στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία και προκύπτουν από τη διεθνή εμπειρία.

Διασπορά Χαρτοφυλακίου (Συντηρητικό)

Διαθέσιμα & Ισοδύναμα
Ομολογιακές Αξίες
Μετοχικές Aξίες

Διασπορά Χαρτοφυλακίου (Ισορροπημένο)

Διαθέσιμα & Ισοδύναμα
Ομολογιακές Αξίες
Μετοχικές Aξίες

Διασπορά Χαρτοφυλακίου (Αναπτυξιακό)

Διαθέσιμα & Ισοδύναμα
Ομολογιακές Αξίες
Μετοχικές Aξίες