Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

PiraeusInvest Enhanced Liquidity EUR Fund

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νόμισμα
Ημερομηνία Έναρξης 2/12/2016
Δείκτης Αναφοράς -
Ενεργητικό €8.634.118,57
Καθαρή Τιμή Μεριδίου €9,3200
ISIN LU1508974596
Προμήθεια Διαχείρισης 0,20%
Εταιρία Διαχείρισης Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Ημερομηνία Αναφοράς Ενεργητικού & Τιμής Μεριδίου 29/9/2023
Ημερομηνία αναφοράς Στοιχείων.

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στα έντυπα των Α/Κ πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.
31.01.2024

Επενδυτικός Σκοπός

Ο επενδυτικός στόχος του υπό αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η αύξηση της καθαρής αξίας του ενεργητικού του («Καθαρή Αξία Ενεργητικού»).

Το υπό αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε βραχυπρόθεσμα ομόλογα και μέσα χρηματαγοράς σε ευρώ, τα οποία έχουν εκδοθεί από κυβερνήσεις, εταιρείες, τοπικές κυβερνήσεις ή υπερεθνικούς οργανισμούς.

Το υπό αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές με χαμηλή ανοχή στον κίνδυνο και βραχυπρόθεσμο προς μεσοπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα.

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Δείκτης Κινδύνου
1
2
3
4
5
6
7
Χαμηλότερος Κίνδυνος

Υψηλότερος Κίνδυνος

Εξέλιξη Τιμής
1 έτος

Εξέλιξη Τιμής
5 έτη

Εξέλιξη Τιμής

Εισάγετε ημερομηνίες

Συμπληρώστε τις ημερομηνίες

Εξέλιξη Ποσού €10.000
1 έτος

Εξέλιξη Ποσού €10.000
5 έτη

Εξέλιξη Ποσού €10.000

Εισάγετε ημερομηνίες

Συμπληρώστε τις ημερομηνίες