Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

PiraeusInvest Enhanced Liquidity EUR Fund

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νόμισμα
Ημερομηνία Έναρξης 2/12/2016
Δείκτης Αναφοράς -
Ενεργητικό €9.849.059,47
Καθαρή Τιμή Μεριδίου €9,3700
ISIN LU1508974596
Προμήθεια Διαχείρισης 0,20%
Εταιρία Διαχείρισης Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Ημερομηνία Αναφοράς Ενεργητικού & Τιμής Μεριδίου 29/6/2022
Ημερομηνία αναφοράς Στοιχείων 31.01.2022

Επενδυτικός Σκοπός

Σκοπός του υπο-αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η αύξηση της αξίας του επενδεδυμένου κεφαλαίου. Επενδύει κυρίως σε βραχυπρόθεσμους χρεωστικούς τίτλους και μέσα χρηματαγοράς αποτιμώμενα σε Ευρώ (€) υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης, με εκδότες, όπως υπερεθνικοί οργανισμοί, κυβερνήσεις κρατών καθώς και εταιρίες, ενώ δύναται, επίσης, να κατέχει ρευστά διαθέσιμα.

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Δείκτης Κινδύνου & Απόδοσης
1
2
3
4
5
6
7
Χαμηλότερος Κίνδυνος

Χαμηλότερη Αναμενόμενη Απόδοση
Υψηλότερος Κίνδυνος

Υψηλότερη Αναμενόμενη Απόδοση

Εξέλιξη Τιμής
1 έτος

Εξέλιξη Τιμής
5 έτη

Εξέλιξη Τιμής

Εισάγετε ημερομηνίες

Συμπληρώστε τις ημερομηνίες

Εξέλιξη Ποσού €10.000
1 έτος

Εξέλιξη Ποσού €10.000
5 έτη

Εξέλιξη Ποσού €10.000

Εισάγετε ημερομηνίες

Συμπληρώστε τις ημερομηνίες