Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Ομολογιακά

Δείτε Προϊόντα triangle triangle
Η επιλογή που ανοίγει τα επενδυτικά σας σύνορα σε χαρτοφυλάκια εισοδήματος

Η κατηγορία Ομολογιακών Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Piraeus Asset Management Europe περιλαμβάνει 3 Αμοιβαία Κεφάλαια που επιδιώκουν κέρδος, κυρίως από εισόδημα και δευτερευόντως υπεραξία μέσω της επένδυσης σε εταιρικούς και κρατικούς, εθνικούς και διεθνείς ομολογιακούς τίτλους και μέσα χρηματαγοράς.  

Διαθέσιμα Προϊόντα