Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Πειραιώς ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (Πρότυπο) (R)

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νόμισμα
Ημερομηνία Έναρξης 29/9/2011
Δείκτης Αναφοράς -
Ενεργητικό €174.864.115,40
Καθαρή Τιμή Μεριδίου €11,8328
ISIN GRF000112000
Προμήθεια Διαχείρισης 0,20%
Εταιρία Διαχείρισης Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας Τράπεζα Πειραιώς
Ημερομηνία Αναφοράς Ενεργητικού & Τιμής Μεριδίου 27/2/2024
Ημερομηνία αναφοράς Στοιχείων.

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στα έντυπα των Α/Κ πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.
31.01.2024

Επενδυτικός Σκοπός

Επενδυτικό σκοπό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η διατήρηση της αξίας του αρχικού ενεργητικού του και η παροχή αποδόσεων ανάλογων με τις αποδόσεις στις χρηματαγορές. Το χαρτοφυλάκιό του έχει ανά πάσα στιγμή Σταθμισμένη Μέση Ληκτότητα (ΣΜΛ) που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες και Σταθμισμένη Μέση Διάρκεια Ζωής (ΣΜΔΖ) που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες.

Ο επενδυτικός κίνδυνος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κρίνεται πολύ χαμηλός καθώς το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου του επενδύεται σε μέσα χρηματαγοράς που δεν υπόκεινται σε σημαντικές διακυμάνσεις.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές με βραχυπρόθεσμο ορίζοντα που επιθυμούν συντηρητικές τοποθετήσεις.

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Δείκτης Κινδύνου
1
2
3
4
5
6
7
Χαμηλότερος Κίνδυνος

Υψηλότερος Κίνδυνος

Εξέλιξη Τιμής
1 έτος

Εξέλιξη Τιμής
5 έτη

Εξέλιξη Τιμής

Εισάγετε ημερομηνίες

Συμπληρώστε τις ημερομηνίες

Εξέλιξη Ποσού €10.000
1 έτος

Εξέλιξη Ποσού €10.000
5 έτη

Εξέλιξη Ποσού €10.000

Εισάγετε ημερομηνίες

Συμπληρώστε τις ημερομηνίες