Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Πειραιώς Μικτό ESG Responsible Investing Fund of Funds (R)

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νόμισμα
Ημερομηνία Έναρξης 22/2/2007
Δείκτης Αναφοράς -
Ενεργητικό €129.836.535,01
Καθαρή Τιμή Μεριδίου €2,0743
ISIN GRF000098001
Προμήθεια Διαχείρισης 1,20%
Εταιρία Διαχείρισης Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας Τράπεζα Πειραιώς
Ημερομηνία Αναφοράς Ενεργητικού & Τιμής Μεριδίου 27/2/2024
Ημερομηνία αναφοράς Στοιχείων.

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στα έντυπα των Α/Κ πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.
31.01.2024

Επενδυτικός Σκοπός

Επενδυτικό σκοπό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η αύξηση της αξίας των επενδύσεων του, μέσω των τοποθετήσεων του ενεργητικού του σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) ή άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των Διαπραγματεύσιμων ΟΣΕΚΑ (UCITS ETF),που επενδύουν σε ομόλογα ή μετοχές, κατά την επιλογή των οποίων, μεταξύ άλλων, αξιολογείται και λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη και ο βαθμός αναφοράς των ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ στις Αρχές Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής και Εταιρικής Διακυβέρνησης - Environmental, Social, and Governance (ESG).

Ο Επενδυτικός κίνδυνος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κρίνεται χαμηλός, λόγω των διακυμάνσεων των τιμών των μετοχών ή μεριδίων των ΟΣΕΚΑ στους οποίους επενδύει, σε αναλογία και με τις διακυμάνσεις των χρηματοπιστωτικών μέσων στα οποία επενδύουν άμεσα αυτοί οι οργανισμοί, λόγω του κινδύνου αγοράς και λόγω του συναλλαγματικού κινδύνου.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές με μεσοπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα που επιζητούν να τοποθετηθούν σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μεριδίων ΟΣΕΚΑ.

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Δείκτης Κινδύνου
1
2
3
4
5
6
7
Χαμηλότερος Κίνδυνος

Υψηλότερος Κίνδυνος

Εξέλιξη Τιμής
1 έτος

Εξέλιξη Τιμής
5 έτη

Εξέλιξη Τιμής

Εισάγετε ημερομηνίες

Συμπληρώστε τις ημερομηνίες

Εξέλιξη Ποσού €10.000
1 έτος

Εξέλιξη Ποσού €10.000
5 έτη

Εξέλιξη Ποσού €10.000

Εισάγετε ημερομηνίες

Συμπληρώστε τις ημερομηνίες