Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Πειραιώς Fund of Funds Μετοχικό (R)

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νόμισμα
Ημερομηνία Έναρξης 16/1/2007
Δείκτης Αναφοράς -
Ενεργητικό €41.814.202,57
Καθαρή Τιμή Μεριδίου €19,2327
ISIN GRF000095007
Προμήθεια Διαχείρισης 1,80%
Εταιρία Διαχείρισης Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας Τράπεζα Πειραιώς
Ημερομηνία Αναφοράς Ενεργητικού & Τιμής Μεριδίου 29/6/2022
Ημερομηνία αναφοράς Στοιχείων 31.01.2022

Επενδυτικός Σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει στο μεριδιούχο τη δυνατότητα επίτευξης κερδών, σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, μέσω της επένδυσης του ενεργητικού του σε επιλεγμένους ΟΣΕΚΑ ή άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, οι οποίοι προσφέρουν διαφοροποιημένη έκθεση στην παγκόσμια μετοχική αγορά. Η επιλογή των ΟΣΕΚΑ βασίζεται σε μια δομημένη και τακτική διαδικασία αξιολόγησης με μια σειρά ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων. Το χαρτοφυλάκιο παρέχει διευρυμένη διαφοροποίηση σε επίπεδο γεωγραφίας, νομίσματος, κλάδων, καθώς και επενδυτικών στρατηγικών των σημαντικότερων διεθνών διαχειριστών κεφαλαίων.

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Δείκτης Κινδύνου & Απόδοσης
1
2
3
4
5
6
7
Χαμηλότερος Κίνδυνος

Χαμηλότερη Αναμενόμενη Απόδοση
Υψηλότερος Κίνδυνος

Υψηλότερη Αναμενόμενη Απόδοση

Εξέλιξη Τιμής
1 έτος

Εξέλιξη Τιμής
5 έτη

Εξέλιξη Τιμής

Εισάγετε ημερομηνίες

Συμπληρώστε τις ημερομηνίες

Εξέλιξη Ποσού €10.000
1 έτος

Εξέλιξη Ποσού €10.000
5 έτη

Εξέλιξη Ποσού €10.000

Εισάγετε ημερομηνίες

Συμπληρώστε τις ημερομηνίες