Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Πειραιώς Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού (R)

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νόμισμα
Ημερομηνία Έναρξης 17/3/2006
Δείκτης Αναφοράς Γενικός Δείκτης Τιμών Χρηματιστηρίου Αθηνών (ASE)
Ενεργητικό €147.067.429,54
Καθαρή Τιμή Μεριδίου €4,7165
ISIN GRF000113008
Προμήθεια Διαχείρισης 2,25%
Εταιρία Διαχείρισης Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας Τράπεζα Πειραιώς
Ημερομηνία Αναφοράς Ενεργητικού & Τιμής Μεριδίου 17/5/2022
3Yrs Morningstar RatingTM
Περισσότερα
Morningstar category:  Greece Equity
Ημερομηνία αναφοράς Στοιχείων 31.01.2022

Επενδυτικός Σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει στο μεριδιούχο τη δυνατότητα επίτευξης κεφαλαιακών κερδών από μετοχικούς τίτλους, καθώς και μερισματικών αποδόσεων. Η επένδυση έχει μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα και αφορά ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών εταιριών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, κυρίως υψηλής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Δείκτης Κινδύνου & Απόδοσης
1
2
3
4
5
6
7
Χαμηλότερος Κίνδυνος

Χαμηλότερη Αναμενόμενη Απόδοση
Υψηλότερος Κίνδυνος

Υψηλότερη Αναμενόμενη Απόδοση

Εξέλιξη Τιμής
1 έτος

Εξέλιξη Τιμής
5 έτη

Εξέλιξη Τιμής

Εισάγετε ημερομηνίες

Συμπληρώστε τις ημερομηνίες

Εξέλιξη Ποσού €10.000
1 έτος

Εξέλιξη Ποσού €10.000
5 έτη

Εξέλιξη Ποσού €10.000

Εισάγετε ημερομηνίες

Συμπληρώστε τις ημερομηνίες