Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Πειραιώς A/K US Μετοχικό (R)

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νόμισμα
Ημερομηνία Έναρξης 15/2/1995
Δείκτης Αναφοράς -
Ενεργητικό €16.400.513,93
Καθαρή Τιμή Μεριδίου €16,9874
ISIN GRF000104007
Προμήθεια Διαχείρισης 2,25%
Εταιρία Διαχείρισης Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας Τράπεζα Πειραιώς
Ημερομηνία Αναφοράς Ενεργητικού & Τιμής Μεριδίου 27/11/2023
Ημερομηνία αναφοράς Στοιχείων.

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στα έντυπα των Α/Κ πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.
31.10.2023

Επενδυτικός Σκοπός

Επενδυτικό σκοπό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η αύξηση της αξίας των επενδύσεων του, μέσω των τοποθετήσεων του ενεργητικού του σε ένα ευρύ φάσμα μετοχών εταιρειών των ΗΠΑ.

Δεδομένων της επενδυτικής πολιτικής και των στοιχείων του ενεργητικού, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εκτίθεται κυρίως στους εξής κινδύνους: κίνδυνος αγοράς, κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου, κίνδυνος συγκέντρωσης, λειτουργικός κίνδυνος, κίνδυνος παραγώγων, συναλλαγματικός κίνδυνος, κίνδυνος ενεργητικής διαχείρισης, κίνδυνος μείωσης ενεργητικού, κίνδυνος βιωσιμότητας [ESG] και κίνδυνος θεματοφυλακής, όπως αυτοί περιγράφονται στην ενότητα «Κίνδυνοι» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, οι οποίοι επιθυμούν να συνδέσουν την επένδυση τους με την πορεία και με τα αποτελέσματα των εταιριών των ΗΠΑ και τις διακυμάνσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας € / $.

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Δείκτης Κινδύνου
1
2
3
4
5
6
7
Χαμηλότερος Κίνδυνος

Υψηλότερος Κίνδυνος

Εξέλιξη Τιμής
1 έτος

Εξέλιξη Τιμής
5 έτη

Εξέλιξη Τιμής

Εισάγετε ημερομηνίες

Συμπληρώστε τις ημερομηνίες

Εξέλιξη Ποσού €10.000
1 έτος

Εξέλιξη Ποσού €10.000
5 έτη

Εξέλιξη Ποσού €10.000

Εισάγετε ημερομηνίες

Συμπληρώστε τις ημερομηνίες