Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2026 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νόμισμα
Ημερομηνία Έναρξης 8/8/2023
Δείκτης Αναφοράς
Ενεργητικό €264.896.179,89
Καθαρή Τιμή Μεριδίου €10,1064
ISIN GRF000450004
Προμήθεια Διαχείρισης 0,75%
Εταιρία Διαχείρισης Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας Τράπεζα Πειραιώς
Ημερομηνία Αναφοράς Ενεργητικού & Τιμής Μεριδίου 27/2/2024
Ημερομηνία αναφοράς Στοιχείων.

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στα έντυπα των Α/Κ πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.
31.01.2024

Επενδυτικός Σκοπός

Επενδυτικό σκοπό του Α/Κ αποτελεί η αύξηση της αξίας των επενδύσεών του, κυρίως από εισόδημα όσο και από υπεραξία, μέσω των τοποθετήσεων κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων σε ευρώ. Η επένδυση σε μετοχές δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 10% του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Το Α/Κ θα ρευστοποιηθεί πλήρως έως τις 30 Οκτωβρίου 2026. Ως εκ τούτου, κατά την έναρξη των επενδύσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η μέση διάρκεια του χαρτοφυλακίου θα προσεγγίζει τα 3 έτη

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, απευθύνεται σε επενδυτές που έχουν μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, επιθυμούν να διακρατήσουν την επένδυσή τους καθ’ όλη τη διάρκεια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και επιζητούν εισόδημα και κεφαλαιακά κέρδη μέσω των τοποθετήσεων σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κυρίως ευρωπαϊκών ομολογιακών τίτλων

Η περίοδος συγκέντρωσης του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2023. Από την ημερομηνία αυτή και μετά, το Α/Κ δεν θα δέχεται νέες συμμετοχές

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Δείκτης Κινδύνου
1
2
3
4
5
6
7
Χαμηλότερος Κίνδυνος

Υψηλότερος Κίνδυνος

Εξέλιξη Τιμής
1 έτος

Εξέλιξη Τιμής
5 έτη

Εξέλιξη Τιμής

Εισάγετε ημερομηνίες

Συμπληρώστε τις ημερομηνίες

Εξέλιξη Ποσού €10.000
1 έτος

Εξέλιξη Ποσού €10.000
5 έτη

Εξέλιξη Ποσού €10.000

Εισάγετε ημερομηνίες

Συμπληρώστε τις ημερομηνίες