Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Πειραιώς A/K Ομολόγων Εσωτερικού (R)

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νόμισμα
Ημερομηνία Έναρξης 2/10/1995
Δείκτης Αναφοράς -
Ενεργητικό €32.131.666,43
Καθαρή Τιμή Μεριδίου €14,0083
ISIN GRF000107000
Προμήθεια Διαχείρισης 1,25%
Εταιρία Διαχείρισης Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας Τράπεζα Πειραιώς
Ημερομηνία Αναφοράς Ενεργητικού & Τιμής Μεριδίου 25/11/2022
Ημερομηνία αναφοράς Στοιχείων.

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στα έντυπα των Α/Κ πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.
31.10.2022

Επενδυτικός Σκοπός

Επενδυτικό σκοπό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η αύξηση της αξίας των επενδύσεων του, τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία, μέσω τοποθετήσεων του ενεργητικού του σε ομολογίες Ελληνικού Δημοσίου και ομολογίες που έχουν εκδώσει Ελληνικές εταιρίες και θυγατρικές τους, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ελληνικές και αλλοδαπές οργανωμένες αγορές.

Ο επενδυτικός κίνδυνος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κρίνεται μεσαίος, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου επενδύεται σε ομόλογα, οι τιμές των οποίων εμφανίζουν διακυμάνσεις.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, απευθύνεται σε επενδυτές που έχουν μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα και επιζητούν να τοποθετηθούν σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κυρίως ελληνικών ομολογιακών τίτλων.

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Δείκτης Κινδύνου & Απόδοσης
1
2
3
4
5
6
7
Χαμηλότερος Κίνδυνος

Χαμηλότερη Αναμενόμενη Απόδοση
Υψηλότερος Κίνδυνος

Υψηλότερη Αναμενόμενη Απόδοση

Εξέλιξη Τιμής
1 έτος

Εξέλιξη Τιμής
5 έτη

Εξέλιξη Τιμής

Εισάγετε ημερομηνίες

Συμπληρώστε τις ημερομηνίες

Εξέλιξη Ποσού €10.000
1 έτος

Εξέλιξη Ποσού €10.000
5 έτη

Εξέλιξη Ποσού €10.000

Εισάγετε ημερομηνίες

Συμπληρώστε τις ημερομηνίες