Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Πειραιώς A/K Διεθνές Κρατικών Ομολόγων (R)

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νόμισμα
Ημερομηνία Έναρξης 10/1/1996
Δείκτης Αναφοράς -
Ενεργητικό €12.883.659,72
Καθαρή Τιμή Μεριδίου €3,7194
ISIN GRF000106002
Προμήθεια Διαχείρισης 1,00%
Εταιρία Διαχείρισης Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας Τράπεζα Πειραιώς
Ημερομηνία Αναφοράς Ενεργητικού & Τιμής Μεριδίου 17/1/2022
Ημερομηνία αναφοράς Στοιχείων 30.11.2021

Επενδυτικός Σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει στο μεριδιούχο τη δυνατότητα επίτευξης εισοδήματος και δευτερευόντως υπεραξιών. Η επένδυση έχει μεσο-μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα και αφορά ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο διεθνών κρατικών και υπερεθνικών ομολογιακών τίτλων υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης.

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Δείκτης Κινδύνου & Απόδοσης
1
2
3
4
5
6
7
Χαμηλότερος Κίνδυνος

Χαμηλότερη Αναμενόμενη Απόδοση
Υψηλότερος Κίνδυνος

Υψηλότερη Αναμενόμενη Απόδοση

Εξέλιξη Τιμής
1 έτος

Εξέλιξη Τιμής
5 έτη

Εξέλιξη Τιμής

Εισάγετε ημερομηνίες

Συμπληρώστε τις ημερομηνίες

Εξέλιξη Ποσού €10.000
1 έτος

Εξέλιξη Ποσού €10.000
5 έτη

Εξέλιξη Ποσού €10.000

Εισάγετε ημερομηνίες

Συμπληρώστε τις ημερομηνίες