Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Πειραιώς Α/Κ ESG USD Aggregate Ομολογιακό (R)

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νόμισμα
Ημερομηνία Έναρξης 10/1/1996
Δείκτης Αναφοράς -
Ενεργητικό €11.555.178,12
Καθαρή Τιμή Μεριδίου €3,5162
ISIN GRF000106002
Προμήθεια Διαχείρισης 1,00%
Εταιρία Διαχείρισης Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας Τράπεζα Πειραιώς
Ημερομηνία Αναφοράς Ενεργητικού & Τιμής Μεριδίου 29/6/2022
Ημερομηνία αναφοράς Στοιχείων 31.01.2022

Επενδυτικός Σκοπός

Επενδυτικό σκοπό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η αύξηση της αξίας των επενδύσεών του, τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, μέσω των τοποθετήσεων του ενεργητικού του κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων σε δολάριο Η.Π.Α. κατά την επιλογή των οποίων λαμβάνεται υπόψη και αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσης και υιοθέτησης των Αρχών Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής και Εταιρικής Διακυβέρνησης - Environmental, Social, and Governance (ESG), προάγοντας έτσι τις Υπεύθυνες Επενδύσεις και δευτερευόντως στην αγορά χρήματος και μετοχών

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Δείκτης Κινδύνου & Απόδοσης
1
2
3
4
5
6
7
Χαμηλότερος Κίνδυνος

Χαμηλότερη Αναμενόμενη Απόδοση
Υψηλότερος Κίνδυνος

Υψηλότερη Αναμενόμενη Απόδοση

Εξέλιξη Τιμής
1 έτος

Εξέλιξη Τιμής
5 έτη

Εξέλιξη Τιμής

Εισάγετε ημερομηνίες

Συμπληρώστε τις ημερομηνίες

Εξέλιξη Ποσού €10.000
1 έτος

Εξέλιξη Ποσού €10.000
5 έτη

Εξέλιξη Ποσού €10.000

Εισάγετε ημερομηνίες

Συμπληρώστε τις ημερομηνίες