Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Πειραιώς A/K Εισοδήματος Μικτό (R)

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νόμισμα
Ημερομηνία Έναρξης 16/1/2020
Δείκτης Αναφοράς -
Ενεργητικό €24.519.388,38
Καθαρή Τιμή Μεριδίου €9,5041
ISIN GRF000328002
Προμήθεια Διαχείρισης 1,50%
Εταιρία Διαχείρισης Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας Τράπεζα Πειραιώς
Ημερομηνία Αναφοράς Ενεργητικού & Τιμής Μεριδίου 25/11/2022
Ημερομηνία αναφοράς Στοιχείων.

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στα έντυπα των Α/Κ πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.
31.10.2022

Επενδυτικός Σκοπός

Επενδυτικό σκοπό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η αύξηση της αξίας των επενδύσεων του, τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία, μέσω των τοποθετήσεων του ενεργητικού του σε ένα ισορροπημένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών, τίτλων σταθερού εισοδήματος (ομόλογα) και μέσων χρηματαγοράς σε ευρώ. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις αποδόσεις των ομολόγων και στις μερισματικές αποδόσεις των μετοχών έτσι ώστε το ΑΚ να έχει και εισόδημα από αυτές τις πηγές.

Ο επενδυτικός κίνδυνος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κρίνεται μεσαίος, λόγω της μεταβλητότητας των τιμών, κυρίως των μετοχών και δευτερευόντως των ομολόγων στα οποία επενδύει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές με μεσο-μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, οι οποίοι επιθυμούν να συνδέσουν την επένδυσή τους με την πορεία και με τα αποτελέσματα εταιρειών εισηγμένων σε εποπτευόμενες αγορές εσωτερικού και εξωτερικού τίτλων σταθερού εισοδήματος και μέσων χρηματαγοράς σε ευρώ.

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Δείκτης Κινδύνου & Απόδοσης
1
2
3
4
5
6
7
Χαμηλότερος Κίνδυνος

Χαμηλότερη Αναμενόμενη Απόδοση
Υψηλότερος Κίνδυνος

Υψηλότερη Αναμενόμενη Απόδοση

Εξέλιξη Τιμής
1 έτος

Εξέλιξη Τιμής
5 έτη

Εξέλιξη Τιμής

Εισάγετε ημερομηνίες

Συμπληρώστε τις ημερομηνίες

Εξέλιξη Ποσού €10.000
1 έτος

Εξέλιξη Ποσού €10.000
5 έτη

Εξέλιξη Ποσού €10.000

Εισάγετε ημερομηνίες

Συμπληρώστε τις ημερομηνίες