Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Πειραιώς A/K Μικτό Εσωτερικού (R)

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νόμισμα
Ημερομηνία Έναρξης 17/3/2006
Δείκτης Αναφοράς -
Ενεργητικό €50.220.299,58
Καθαρή Τιμή Μεριδίου €3,3437
ISIN GRF000111002
Προμήθεια Διαχείρισης 1,75%
Εταιρία Διαχείρισης Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας Τράπεζα Πειραιώς
Ημερομηνία Αναφοράς Ενεργητικού & Τιμής Μεριδίου 17/1/2022
Ημερομηνία αναφοράς Στοιχείων 30.11.2021

Επενδυτικός Σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει στο μεριδιούχο τη δυνατότητα επίτευξης τόσο κεφαλαιακών κερδών όσο και εισοδήματος. Η επένδυση έχει μεσο-μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα και αφορά ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο μετοχών και ομολόγων εταιριών με έδρα την Ελλάδα, καθώς και ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Δείκτης Κινδύνου & Απόδοσης
1
2
3
4
5
6
7
Χαμηλότερος Κίνδυνος

Χαμηλότερη Αναμενόμενη Απόδοση
Υψηλότερος Κίνδυνος

Υψηλότερη Αναμενόμενη Απόδοση

Εξέλιξη Τιμής
1 έτος

Εξέλιξη Τιμής
5 έτη

Εξέλιξη Τιμής

Εισάγετε ημερομηνίες

Συμπληρώστε τις ημερομηνίες

Εξέλιξη Ποσού €10.000
1 έτος

Εξέλιξη Ποσού €10.000
5 έτη

Εξέλιξη Ποσού €10.000

Εισάγετε ημερομηνίες

Συμπληρώστε τις ημερομηνίες