Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Όροι Χρήσης

Η παρούσα ιστοσελίδα αποσκοπεί στην παροχή γενικών πληροφοριακών στοιχείων, στο πλαίσιο της βασικής ενημέρωσης των επισκεπτών της σχετικά με τους ΟΣΕΚΑ και λοιπούς ΟΣΕ που η εταιρία ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. («Εταιρία») διαχειρίζεται και/ή αντιπροσωπεύει, καθώς και με άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες που η Εταιρία παρέχει. Καμία παρεχόμενη στους επισκέπτες του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου πληροφορία δεν είναι δυνατό - σε καμία περίπτωση – να αποτελέσει ή να εκληφθεί, ευθέως ή εμμέσως, ως πρόταση αγοράς, παρότρυνση, προτροπή ή προσφορά για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξης ή σύναψης σύμβασης ή ως επενδυτική συμβουλή, αλλά εναπόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του χρήστη να αξιολογήσει την παρεχόμενη σε αυτόν πληροφόρηση και να ενεργήσει με βάση τις προσωπικές του επιδιώξεις και επιθυμίες, αναπτύσσοντας ιδιωτική πρωτοβουλία. Με την επιφύλαξη αντίθετης δήλωσης, όλες οι παρατιθέμενες στο παρόν απόψεις, δηλώσεις και πληροφορίες ανήκουν στην Εταιρία και μπορούν ανά πάσα στιγμή να τροποποιηθούν, σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών της αγοράς. Οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν επιτρέπεται να αντιγράφονται, αναπαράγονται, τροποποιούνται ή διανέμονται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Εταιρίας. 

Οι επενδύσεις συνεπάγονται κινδύνους. Η αρχική αξία της επένδυσης και η απόδοσή της είναι δυνατό να σημειώνουν άνοδο ή πτώση, με ενδεχόμενη απώλεια του επενδεδυμένου κεφαλαίου. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές καλούνται, πριν τη λήψη οποιασδήποτε επενδυτικής απόφασης, να ανατρέχουν και να διαβάζουν προσεκτικά το έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) και το ενημερωτικό δελτίο των ΟΣΕΚΑ και να σταθμίζουν, με τη βοήθεια και συμβουλή εξειδικευμένων επαγγελματιών συμβούλων, την καταλληλότητα κάθε επένδυσης και τις φορολογικές συνέπειες που αυτή ενδέχεται να έχει.

Το το έγγραφο βασικών πληροφοριών, το ενημερωτικό δελτίο, οι κανονισμοί και οι τελευταίες εκθέσεις των ΟΣΕΚΑ της Εταιρίας διατίθενται στην ελληνική γλώσσα, δωρεάν στην έδρα της Εταιρίας, στην παρούσα ιστοσελίδα της και σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς. Απαντήσεις σε πιθανές ερωτήσεις των επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου μπορούν να τίθενται τόσο στο τμήμα εξυπηρέτησης μεριδιούχων της Εταιρίας, στα τηλέφωνα 210 328 8222, όσο και σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς.

Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη, ο οποίος αναγνωρίζει και ρητά αποδέχεται ότι οι πληροφορίες και οι παρεχόμενες με τον τρόπο αυτόν υπηρεσίες προσφέρονται ως έχουν, χωρίς να συνοδεύονται από καμία εγγύηση, είτε ρητή είτε έμμεσα δηλωμένη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τυχόν μελλοντικές. Με δεδομένους τους οικονομικούς κινδύνους και τους κινδύνους της αγοράς, δεν μπορεί να υπάρξει καμία διαβεβαίωση ότι οι ΟΣΕΚΑ θα επιτύχουν τους επενδυτικούς τους στόχους. 

Ο παρών δικτυακός τόπος περιλαμβάνει συνδέσμους (links) με άλλους δικτυακούς τόπους. Η σύνδεση με ένα άλλο δικτυακό τόπο παρέχεται στο πλαίσιο της μεγαλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης των επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου και σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι η Εταιρία εγκρίνει τον εν λόγω δικτυακό τόπο ή προτείνει ή προωθεί τα παρουσιαζόμενα εκεί προϊόντα και υπηρεσίες. Η χρήση και η πρόσβαση προς τους συνδεόμενους δικτυακούς τόπους γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των επισκεπτών και σε καμία περίπτωση η Εταιρία ή το διοικητικό συμβούλιο ή τα διευθυντικά της στελέχη αναγνωρίζουν ή αποδέχονται οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τις παρεχόμενες από αυτούς πληροφορίες ή υπηρεσίες, ακόμη κι αν πρόκειται για δικτυακούς τόπους εταιριών του ομίλου Πειραιώς. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο ή απαραίτητο, και χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση, τις συνδέσεις με άλλους δικτυακούς τόπους ή προγράμματα.

Όλα τα περιεχόμενα και εκτιθέμενα στον παρόντα δικτυακό τόπο στοιχεία, εξαιρουμένων των παρεχόμενων συνδέσμων (links), συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, προσφερομένων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, διεπόμενο από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Μοναδική εξαίρεση συνιστούν τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Κατά συνέπεια, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, "φόρτωση (download)", μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Αποκτώντας πρόσβαση σε οιοδήποτε τμήμα του δικτυακού τόπου ο χρήστης συμφωνεί και δηλώνει ρητά ότι δεν θα αναδιανείμει καμία περιεχόμενη στις σελίδες του πληροφορία. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση και μόνον, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ' οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του παρόντος δικτυακού τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου (Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000 και αρ. 8 Ν. 2819 / 2000), όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Οδ. 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες όπου ο Νόμος προβλέπει γνωστοποίηση στις αρμόδιες αρχές αποκλειστικά), αλλά ο προσωπικός τους χαρακτήρας διαφυλάσσεται. Ο παρών δικτυακός τόπος δεν διατηρεί ηθελημένα αρχεία προσωπικών δεδομένων, αλλά ακόμα και στην περίπτωση που η τήρηση σχετικών στοιχείων προκύπτει ως αποτέλεσμα αυτοματοποιημένων ενεργειών ή ενεργειών του χρήστη, τα στοιχεία αυτά διατηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους επικοινωνίας, ενημέρωσης, καταγραφής παραπόνων, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Επιπλέον, στην περίπτωση των συνδέσεων "links" προς άλλους δικτυακούς τόπους, ο παρών δικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί υιοθετούν και εφαρμόζουν. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο χρήστης / επισκέπτης του παρόντος δικτυακού τόπου έχει τη δυνατότητα να ελέγξει την τήρηση ή μη προσωπικού του αρχείου, κατόπιν επικοινωνίας με το αρμόδιο τμήμα της Εταιρίας, και να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του, αίτημα το οποίο η Εταιρία ικανοποιεί άμεσα.

Ο χρήστης του δικτυακού τόπου συμφωνεί με την παρούσα, αναγνωρίζει και δηλώνει ρητά ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του δικτυακού τόπου οποιαδήποτε αγωγή, ή προβληθεί αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής δική του παράβαση ή κάθε άλλου είδους ενέργειά του, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης πληροφοριών με σκοπό την παράνομη διάθεση προϊόντων που αναφέρονται στον παρόντα δικτυακό τόπο  ή παράνομης σύνδεσης «link» με αυτόν, αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός μεν να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία,  αφετέρου δε να αποζημιώσει την ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, εφόσον αυτή υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή οποιασδήποτε άλλης δαπάνης.

Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, αρμόδια δε για κάθε ζήτημα που ανακύπτει από την εφαρμογή και ερμηνεία των όρων χρήσης του είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας κριθεί αντίθετος προς το νόμο και, συνεπώς, άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει αυτοδίκαια να ισχύει, χωρίς, ωστόσο, να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Οι όροι χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας δύναται να τροποποιηθούν οποτεδήποτε από την Εταιρία, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.