Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Τα στελέχη μας

Τα Διευθυντικά Στελέχη της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ


Η εταιρία έχει θεσπίσει επαρκείς ρυθμίσεις και διαδικασίες και έχει υιοθετήσει κατάλληλα συστήματα για το διαχωρισμό των καθηκόντων, την αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων και την αντιμετώπιση των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται, στο πλαίσιο δε αυτό έχει δημιουργήσει ανεξάρτητες μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου, Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων.

Τα στελέχη μας