Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Οργανόγραμμα

Δείτε το Οργανόγραμμα της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

 • Νομικός Σύμβουλος
 • Διοικητικό Συμβούλιο
 • Επενδυτικές Επιτροπές
 • Κανονιστική Συμμόρφωση
 • Εσωτερικός Έλεγχος
 • Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
 • Διαχείριση Κινδύνων
 • Διευθύνων Σύμβουλος
 • Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
 • Γραμματεία
 • MIS & Business Administration
 • Οικονομικές Υπηρεσίες
 • Δ/νση Επενδύσεων
 • Διαχείριση ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ
 • Διαχείριση Θεσμικών & Ιδιωτικών Χαρτοφυλακίων
 • Ανάλυση
 • Δ/νση Institutional Mandates & Distribution
 • Institutional Mandates
 • Distribution
 • Δ/νση Λειτουργιών
 • Αποτίμηση ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ
 • Διεκπεραίωση & Εκκαθάριση Συναλλαγών
 • Εξυπηρέτηση Μεριδιούχων