Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Επενδυτικές Επιτροπές

Επενδυτικές Επιτροπές 


Η Διεύθυνση Επενδύσεων της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, για την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική λειτουργία της, αποτελείται από δύο τμήματα διαχείρισης, ένα για Αμοιβαία Κεφάλαια και ένα για τα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια ιδιωτών και θεσμικών πελατών. Κάθε τμήμα διαθέτει αυτόνομη Επενδυτική Επιτροπή, το συλλογικό όργανο χάραξης της επενδυτικής στρατηγικής που ορίζει το γενικότερο πλαίσιο εντός του οποίου κινείται.

Α. Επενδυτική Επιτροπή ΟΣΕΚΑ 

Β. Επενδυτική Επιτροπή Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων Πελατών