Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Εταιρική Διακυβέρνηση

Διαρθρωτική δομή με γνώμονα τη σωστή οργάνωση και την ολοκληρωμένη λειτουργία

Ακολουθώντας τις πιο εξελιγμένες πρακτικές διάρθρωσης, η Πειραιώς Asset Management AEΔΑΚ έχει οργανωθεί ώστε να λειτουργεί άψογα, με διαφάνεια και ευελιξία, προς όφελος των εργαζομένων και των πελατών της.

Συγκεκριμένα, αποτελείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τον Εσωτερικό Ελεγκτή, τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης, τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Κινδύνων, τις Επενδυτικές Επιτροπές και τη Διεύθυνση Επενδυτικών Εργασιών, τη Διεύθυνση Λειτουργιών, τη Διεύθυνση Institutional Mandates & Distribution, τη Μονάδα Οικονομικών Υπηρεσιών και τη Μονάδα MIS και Business Administration, ενώ η νομική της υποστήριξη έχει ανατεθεί σε νομικό σύμβουλο. Παράλληλα, έχει συστήσει ανεξάρτητα τμήματα Εσωτερικού Ελέγχου, Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων που διασφαλίζουν το διαχωρισμό καθηκόντων, ενώ λειτουργούν ως ασπίδες προστασίας από κινδύνους και συγκρούσεις συμφερόντων.