Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Επενδυτική Διαδικασία

Η Επενδυτική Διαδικασία που στοχεύει στην Υπεραπόδοση

Με στόχο την επίτευξη αποδόσεων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της, η Πειραιώς Asset Management AEΔΑΚ ακολουθεί μια ειδικά μελετημένη επενδυτική διαδικασία, η οποία είναι δομημένη, πειθαρχημένη και μετρήσιμη στον κίνδυνο, ενώ ταυτόχρονα αξιοποιεί, με τον καλύτερο τρόπο, τα συμπεράσματα που προκύπτουν από το συνδυασμό Μακροοικονομικής και Μικροοικονομικής Ανάλυσης. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει:

  • Ενεργητική Διαχείριση
  • Στρατηγικό Επίπεδο Απόφασης 
  • Τακτικό Επίπεδο Απόφασης
  • Μεθοδολογία που αξιοποιεί δύο επίπεδα Αξιολόγησης


Ενεργητική Διαχείριση 
H επενδυτική φιλοσοφία της ενεργητικής διαχείρισης βασίζεται στην εύρεση υποτιμημένων περιουσιακών στοιχείων, ενώ η επενδυτική διαδικασία που ακολουθείται αποτελεί μίξη ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων. 


Στρατηγικό Επίπεδο Απόφασης 
Εφαρμόζεται σε μέσο-μακροπρόθεσμα διαστήματα και αξιοποιεί τα συμπεράσματα της Μακροοικονομικής (top down) και Μικροοικονομικής (bottom up) ανάλυσης.


Τακτικό Επίπεδο Απόφασης
Με σύντομη και τακτική διάρκεια, έχει στόχο να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία που παρουσιάζεται από την απόκλιση της τιμής του περιουσιακού στοιχείου από την εσωτερική του αξία, ή από άλλα στοιχεία που ενσωματώνουν το ίδιο επίπεδο κινδύνου.


Μεθοδολογία που αξιοποιεί δύο επίπεδα Αξιολόγησης  
Πρωταγωνιστικό ρόλο στην επενδυτική μεθοδολογία της Πειραιώς Asset Management AEΔΑΚ έχει ο συνδυασμός των δυο επιπέδων αξιολόγησης, της Μακροοικονομικής (top down) και της Μικροοικονομικής (bottom up). Πλήθος πληροφοριών αναλύονται διεξοδικά και διαβαθμίζονται με βάση ποικίλες παραμέτρους. Το αποτέλεσμα της ανάλυσης αυτής ύστερα περνάει στη φάση της σύνθεσης, η οποία καταλήγει στην επενδυτική πρόταση που υποβάλλεται στην Επενδυτική Επιτροπή. Ο συνδυασμός των προτάσεων αυτών στις επιμέρους Επενδυτικές Επιτροπές καθορίζουν την στρατηγική κατανομή των επενδύσεων με τον πλέον ασφαλή και αποδοτικό τρόπο για τον επενδυτή.