Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Δομή

Η Δομή της Διεύθυνσης Επενδύσεων, εγγύηση αποτελεσματικής λειτουργίας 

Η δομή της Διεύθυνσης Επενδύσεων της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ είναι σχεδιασμένη ώστε να κάνει πραγματικότητα την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική λειτουργία. Σε αυτό συμβάλλουν τόσο οι διαδικασίες και οι πολιτικές της εταιρίας - όπως λειτουργεί στο πλαίσιο του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς -  που ακολουθούνται πιστά, αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ανώτερης ποιότητας και ακαδημαϊκής κατάρτισης στελεχών μας. 

Αναλυτικά, αποτελείται από δύο τμήματα διαχείρισης, ένα για Αμοιβαία Κεφάλαια και ένα για τα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια ιδιωτών και θεσμικών πελατών, καθώς και από το τμήμα Ανάλυσης. 

Η Επενδυτική Επιτροπή, το συλλογικό όργανο χάραξης της επενδυτικής στρατηγικής, ορίζει το γενικότερο πλαίσιο εντός του οποίου κινείται.


Διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων 

Περιλαμβάνει:

  • Χαρτοφυλάκια Σταθερού Εισοδήματος
  • Χαρτοφυλάκια Μετοχών
  • Χαρτοφυλάκια Fund of Funds
  • Χαρτοφυλάκια Διαχείρισης Διαθεσίμων


Διαχείριση Θεσμικών Χαρτοφυλακίων 

Περιλαμβάνει:

  • Διαχείριση Θεσμικών Χαρτοφυλακίων
  • Διαχείριση Ιδιωτικών Χαρτοφυλακίων


Ανάλυση

Περιλαμβάνει την έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και της χρηματοοικονομικής ανάλυσης και τη σύνταξη αναφορών που προκύπτουν από αξιόπιστες και αντικειμενικές πηγές πληροφόρησης