Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Ανάλυση

Ουσιαστική Ανάλυση βάσει Αξιόπιστων Πηγών

Στην Πειραιώς Asset Management AEΔΑΚ, πολύτιμο στήριγμα των εργασιών των διαχειριστών και των Επενδυτικών Επιτροπών είναι το τμήμα Ανάλυσης. Έργο του τμήματος είναι η δημιουργία αμερόληπτων και ουσιαστικών χρηματοοικονομικών αναλύσεων και η σύνταξη επενδυτικών προτάσεων που προκύπτουν από αξιόπιστες και αντικειμενικές πηγές πληροφόρησης. Εφαρμόζεται πρωτογενής/τριτοβάθμια ανάλυση τόσο σε ελληνικούς τίτλους, όσο και σε ξένους με ειδικά κατασκευασμένα από εσωτερικά μοντέλα αποτίμησης και πληροφορίες από εξωγενείς πηγές, όπως Bloomberg, Reuters, Ισολογισμούς εταιριών, καθώς και μακροοικονομικές πληροφορίες απευθείας από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές. 

Στο πλαίσιο αυτό:

  • εστιάζει σε υποτιμημένες εταιρίες σε εγχώρια και παγκόσμια κλίμακα 
  • αξιοποπιεί την εξειδίκευση και την εμπειρία της μονάδας Οικονομικής Ανάλυσης και Αγορών του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, με την οποία συνεργάζεται στενά 

Μπείτε στον κόσμο λύσεων και προστιθέμενης αξίας για κάθε μας πελάτη 

Η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ αποτελεί τον επενδυτικό βραχίονα της ενιαίας Διεύθυνσης Διαχείρισης Διαθέσιμων και Χρηματαγορών του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, με την ονομασία Piraeus Financial Markets (PFM). Στο PFM ενσωματώνονται όλες οι Μονάδες που εξειδικεύονται στην παροχή και διάθεση μεγάλου εύρους επενδυτικών προϊόντων και υψηλής ποιότητας επενδυτικών υπηρεσιών, με περισσότερα από 250 εξειδικευμένα στελέχη που συνυπάρχουν, καθημερινά, συνεργάζονται και εξελίσσονται προς όφελος των πελατών του Ομίλου. Με υποστήριξη από τα πιο σύγχρονα συστήματα πληροφορικής, αποτελεσματική διοίκηση ποιότητας, καινοτόμες πρακτικές, εταιρική διακυβέρνηση με αξίες και αρχές, το PFM συμβάλλει ενεργά στην πραγματοποίηση του οράματος της όραμα της Τράπεζας Πειραιώς για:

  • συγκέντρωση της τεχνογνωσίας στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου
  • μέγιστη δυνατή αξιοποίηση συνεργειών και οικονομιών κλίμακας
  • ολιστική προσέγγιση και εξυπηρέτηση των αναγκών κάθε πελάτη
  • διαρκή βελτίωση της εμπειρίας επαφής με τον Όμιλο της Τράπεζας 
    Πειραιώς