Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Διαχείριση Επενδύσεων

Επενδυτική φιλοσοφία με στόχο την επίτευξη των βέλτιστων αποδόσεων

Η επενδυτική φιλοσοφία της Πειραιώς Asset Management AΕΔΑΚ στοχεύει στη συνεχή επιδίωξη και διαχρονική επίτευξη των καλύτερων αποδόσεων με βάση πάντα το επιθυμητό επίπεδο κινδύνου. Για τη διαμόρφωση της πιο αποτελεσματικής επενδυτικής στρατηγικής και την υψηλότερη δυνατή ωφέλειά του, η μεθοδολογία της Πειραιώς Asset Management AEΔΑΚ βασίζεται στους παρακάτω κύριους άξονες:

 • Ενεργητική Διαχείριση 
  ανά περιόδους η επενδυτική στρατηγική αναπροσαρμόζεται ακολουθώντας την ευρύτερη οικονομική, κοινωνική και πολιτική κατάσταση, ώστε να διατηρείται πάντα σε ισορροπία το αναλαμβανόμενο ρίσκο με την προσδοκώμενη ανταμοιβή
 • Πειθαρχία 
  αυστηρή προσήλωση στην επιδίωξη βέλτιστων αποδόσεων και την καλύτερη αξιοποίηση των κεφαλαίων βάσει της σχέσης απόδοσης και κινδύνου, της χρονικής διάρκειας και του ύψους της επένδυσης  
 • Ευελιξία 
  με συνεχώς αναβαθμισμένες και ανανεωμένες υπηρεσίες, διευρυμένο φάσμα επενδυτικών επιλογών, καθοδήγηση έμπειρου και εξειδικευμένου διαχειριστικού προσωπικού μας
 • Διαχείριση Κινδύνων 
  το βασικό, ζωτικό και αναπόσπαστο μέρος της επενδυτικής διαδικασίας, με μόνιμη και ανεξάρτητη λειτουργία, ώστε να ανιχνεύει έγκαιρα και διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις όποιες πιθανές κρίσεις ή έκτακτες καταστάσεις που μπορούν να θέσουν μια επένδυση σε κίνδυνο