Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

FAQs | Αμοιβαία Κεφάλαια Πειραιώς

Πότε και που μπορώ να αποκτήσω μερίδια;

Τα μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ μπορούν να αποκτηθούν κάθε τραπεζική εργάσιμη ημέρα στην Ελλάδα κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς.

Πώς θα επιλέξω Αμοιβαίο Κεφάλαιο;

Προτεραιότητα όλων μας στην Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ και στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς είναι η κατανόηση των επενδυτικών σας αναγκών και στόχων, και η παροχή της απαραίτητης συνδρομής, ώστε το Αμοιβαίο Κεφάλαιο που θα επιλέξετε να είναι κατάλληλο για εσάς και να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο επενδυτικό σας  προφίλ. Γι’ αυτό η πρώτη κίνηση είναι να σας παράσχουμε κάθε απαραίτητη πληροφόρηση για τα προσφερόμενα από την εταιρία μας προϊόντα και υπηρεσίες και να αξιολογήσουμε τις γνώσεις, την εμπειρία σας και τον κίνδυνο που είστε διατεθειμένοι να αναλάβετε επενδύοντας σε αμοιβαία κεφάλαια.

Ποια η διαδικασία απόκτησης μεριδίων;

Για την απόκτηση μεριδίων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ απαιτούνται:

  • χορήγηση του εντύπου «Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών »,
  • συμπλήρωση ερωτηματολογίου συμβατότητας – καταλληλότητας
  • υποβολή αίτησης του υποψήφιου μεριδιούχου προς την Εταιρία και
  • ολοσχερής καταβολή στο Θεματοφύλακα της αξίας των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε μετρητά
Ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής θεωρείται η ημέρα υποβολής της αίτησης, εφόσον αυτή υποβάλλεται εντός του χρόνου αποκοπής (14:30, εργάσιμων ημερών) που έχει οριστεί για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, και συνοδεύεται από την κατάθεση του αντίτιμου για την απόκτηση μεριδίων σε λογαριασμό υποδοχής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Πώς ορίζεται η τιμή των μεριδίων;

Η τιμή διάθεσης των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου προσδιορίζεται με βάση την αξία του μεριδίου την ημέρα υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί ολοσχερώς στο θεματοφύλακα η αξία των μεριδίων.
Η τιμή διάθεσης του μεριδίου του Αμοιβαίου  Κεφαλαίου: 

  • Υπολογίζεται κάθε εργάσιμη ημέρα 
  • Αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας 
  • Επιτρέπεται να υπερβαίνει την καθαρή τιμή του μεριδίου του κατά το ποσοστό της αντίστοιχης προμήθειας (συμμετοχής)

Πότε και που μπορώ να ρευστοποιήσω την επένδυση μου;

Τα μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ μπορούν να εξαγοραστούν κάθε τραπεζική εργάσιμη ημέρα στην Ελλάδα, κατόπιν αιτήματος του μεριδιούχου από το δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς.

περισσότερες ερωτήσεις