Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Κατηγορίες Μεριδίων

H Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, στο πλαίσιο βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των παρεχόμενων επενδυτικών προϊόντων που προσφέρει στο επενδυτικό κοινό, προχώρησε σε προσαρμογές που αφορούν τα χαρακτηριστικά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α/Κ) που διαχειρίζεται με την εισαγωγή κατηγοριών μεριδίων (share classes). 

Τα Α/Κ Πειραιώς ΑΕΔΑΚ θα διαθέτουν τις παρακάτω κατηγορίες μεριδίων: Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Κατηγορίες Μεριδίων 

R

P

I

U

Πειραιώς Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού


√  

Πειραιώς Α/Κ ESG Δυναμικών Επιχειρήσεων Ελληνικό Μετοχικό
Πειραιώς Α/Κ US Μετοχικό ΕξωτερικούΠειραιώς Α/Κ Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού
Πειραιώς Α/Κ Μικτό Ευρωπαϊκό
Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος Μικτό


Δεν διατίθεται


Δεν 

διατίθεται

Πειραιώς Α/Κ Μικτό Εσωτερικού
Δεν διατίθεται

Πειραιώς Α/Κ Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας
Δεν διατίθεται

Πειραιώς Α/Κ ESG EURO Aggregate Ομολογιακό

Πειραιώς Α/Κ ESG USD Aggregate Ομολογιακό

Πειραιώς Α/Κ Ομολόγων Εσωτερικού

Πειραιώς Α/Κ Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας

Πειραιώς Βραχυπρόθεσμο Α/Κ Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού

Πειραιώς Fund of Funds Ομολογιακό
Δεν διατίθεται

Πειραιώς Διεθνές Fund of Funds Μικτό
Δεν διατίθεται

Πειραιώς Μικτό ESG Responsible Investing Fund of Funds
Δεν διατίθεται

Πειραιώς Low Volatility Fund of Funds Μικτό


Δεν ΔιατίθεταιΠειραιώς Fund of Funds Μετοχικό
Δεν διατίθεται

Πειραιώς Fund of Funds Αναδυομένων Αγορών Μετοχικό
Δεν διατίθεται

Piraeus Private Banking ESG World Sustainability Balanced Fund

Δεν διατίθεταιΔεν Διατίθεται

Piraeus Private Banking Megatrends Global Equity Fund

Δεν διατίθεταιΔεν διατίθεται

Piraeus Private Banking ESG Greece Equity Fund

Δεν διατίθεταιΔεν διατίθεται

Euroxx Hellenic Recovery Balanced Fund


Δεν διατίθεται

          √               

Δεν διατίθεται


Στα Αμοιβαία Κεφάλαια με περισσότερες κατηγορίες μεριδίων, τα μερίδια της ίδιας κατηγορίας είναι μεταξύ τους ίσης αξίας και παρέχουν ίδια δικαιώματα στους μεριδιούχους τους.

Οι κατηγορίες μεριδίων δύναται να διαφέρουν μεταξύ τους ως προς: (α) το ποσοστό της προμήθειας διάθεσης και εξαγοράς, οι οποίες βαρύνουν τους μεριδιούχους της κάθε κατηγορίας κατά την απόκτηση και την εξαγορά μεριδίων, (β) το ποσοστό της προμήθειας διαχείρισης,  το ποσοστό της προμήθειας θεματοφυλακής και το ποσοστό της αμοιβής απόδοσης οι οποίες βαρύνουν το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Χαρακτηριστικά των κατηγοριών μεριδίων των ανωτέρω αμοιβαίων κεφαλαίων 

  • Κατηγορία μεριδίων R: διατίθεται στο σύνολο των πελατών/επενδυτών, χωρίς διακρίσεις 
  • Κατηγορία μεριδίων Ρ: διατίθεται αποκλειστικά στους επενδυτές που αποκτούν συμμετοχή στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο μέσω του δικτύου διανομής «Private Banking» της Διαμεσολαβήτριας στη διάθεση μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., 
  • Κατηγορία μεριδίων Ι: διατίθεται αποκλειστικά σε i) θεσμικούς επενδυτές με ελάχιστο ποσό επένδυσης όπως αποτυπώνεται στον Κανονισμό του
    εκάστοτε Α/Κ και ii) πελάτες του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. στους οποίους παρέχονται από εταιρία του Ομίλου οι υπηρεσίες της επενδυτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή της παροχής επενδυτικών συμβουλών, εφόσον η απόκτηση των μεριδίων διενεργείται στο πλαίσιο παροχής αυτών των υπηρεσιών και 
  • Κατηγορία μεριδίων U: απευθύνεται αποκλειστικά σε ασφαλιστικά προϊόντα Unit Linked που διατίθενται στην Ελλάδα στο πλαίσιο ασφαλιστικών προγραμμάτων που εκδίδει η NN HELLAS Ασφαλιστική Εταιρία σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.

Σημειώνεται ότι 

Τα μερίδια των α/κ Piraeus Private Banking [ESG World Sustainability Balanced Fund Piraeus, Megatrends Global Equity Fund και ESG Greece Equity Fund] διακρίνονται σε δυο κατηγορίες μεριδίων: Κατηγορία μεριδίων P και κατηγορία μεριδίων Ι, με τα εξής χαρακτηριστικά: 

  • Κατηγορία μεριδίων P:  η οποία διατίθεται σε i) επενδυτές που αποκτούν συμμετοχή στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο μέσω του δικτύου διανομής «Private Banking» της Διαμεσολαβήτριας στη διάθεση μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,  και ii) εταιρίες που είτε είναι εισηγμένες σε αναγνωρισμένους τόπους διαπραγμάτευσης κατά την έννοια του άρθρου 4 περ. 24 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, είτε έχουν κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 20.000.000 ευρώ,

  • Κατηγορία μεριδίων Ι: διατίθεται σε i) θεσμικούς επενδυτές και ii)  πελάτες του «Private Banking» της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. στους οποίους παρέχονται από την τελευταία ή/και από  εταιρία του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.   οι υπηρεσίες της επενδυτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή της παροχής επενδυτικών συμβουλών, εφόσον η απόκτηση των μεριδίων διενεργείται στο πλαίσιο παροχής αυτών των υπηρεσιών

τα μερίδια του α/κ Εuroxx Hellenic Recovery Balanced Fund διακρίνονται σε δύο κατηγορίες μεριδίων: Κατηγορία μεριδίων R και κατηγορία μεριδίων Ι, με τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Κατηγορία μεριδίων R: διατίθεται στο σύνολο των επενδυτών που αποκτούν συμμετοχή στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο μέσω του δικτύου διανομής της εταιρίας “Euroxx  Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ”, η οποία ασκεί, δυνάμει σχετικής σύμβασης, καθήκοντα Υπο – Διαμεσολαβήτριας (sub distributor) στη διάθεση μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και
  • Κατηγορία μεριδίων Ι: διατίθεται αποκλειστικά σε i) θεσμικούς επενδυτές και ii) πελάτες, οι οποίοι αποκτούν τα μερίδια στο πλαίσιο συμβάσεων επενδυτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή παροχής επενδυτικών συμβουλών που έχουν συνάψει με εταιρίες που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες.