Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Κατηγορίες Μεριδίων

H Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, στο πλαίσιο βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των παρεχόμενων επενδυτικών προϊόντων που προσφέρει στο επενδυτικό κοινό, προχώρησε σε προσαρμογές που αφορούν τα χαρακτηριστικά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α/Κ) που διαχειρίζεται με την εισαγωγή κατηγοριών μεριδίων (share classes). 

Εξαιρουμένων των α/κ

  • Πειραιώς Α/Κ Θεσμικών Επενδυτών Μετοχικό Εσωτερικού (Ι)
  • Πειραιώς Α/Κ Ασφαλιστικών Φορέων Μικτό Εσωτερικού (Ι)
  • Α/Κ Επικουρικής Ασφάλισης Μικτό Εξωτερικού (Ι)

που δεν έχουν κατηγορίες μεριδίων και το  αποκλειστικό επενδυτικό τους κοινό προσδιορίζεται στον κανονισμό τους, τα μερίδια των λοιπών Αμοιβαίων Κεφαλαίων διακρίνονται σε περισσότερες κατηγορίες. 

Ειδικότερα:  

Τα Α/Κ Πειραιώς ΑΕΔΑΚ θα διαθέτουν τις παρακάτω κατηγορίες μεριδίων: 


Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διάθεση Αμοιβαίων Κεφαλαίων ανά κατηγορία μεριδίων

R

P

I

U

Πειραιώς Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού

Πειραιώς Α/Κ Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού

 

Πειραιώς Α/Κ US Μετοχικό Εξωτερικού

 

Πειραιώς Α/Κ Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού

Πειραιώς Α/Κ Μικτό Ευρωπαϊκό

Πειραιώς Α/Κ Μικτό Διεθνές

 

Πειραιώς Α/Κ Μικτό Εσωτερικού

 

Πειραιώς Α/Κ Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας

 

Πειραιώς Α/Κ Διεθνές Εταιρικών Ομολόγων

 

Πειραιώς Α/Κ Διεθνές Κρατικών Ομολόγων

Πειραιώς Α/Κ Ομολόγων Εσωτερικού

Πειραιώς Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού

Πειραιώς Α/Κ Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων

 

Πειραιώς Fund of Funds Ομολογιακό

 

Πειραιώς Fund of Funds Μικτό

 

Πειραιώς Fund of Funds Μικτό Αμυντικής Στρατηγικής

 

Πειραιώς Fund of Funds Μετοχικό

 

Πειραιώς Fund of Funds Αναδυομένων Αγορών Μετοχικό

 


Στα Αμοιβαία Κεφάλαια με περισσότερες κατηγορίες μεριδίων, τα μερίδια της ίδιας κατηγορίας είναι μεταξύ τους ίσης αξίας και παρέχουν ίδια δικαιώματα στους μεριδιούχους τους.

Οι κατηγορίες μεριδίων δύναται να διαφέρουν μεταξύ τους ως προς: (α) το ποσοστό της προμήθειας διάθεσης και εξαγοράς, οι οποίες βαρύνουν τους μεριδιούχους της κάθε κατηγορίας κατά την απόκτηση και την εξαγορά μεριδίων, (β) το ποσοστό της προμήθειας διαχείρισης,  το ποσοστό της προμήθειας θεματοφυλακής και το ποσοστό της αμοιβής απόδοσης οι οποίες βαρύνουν το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Χαρακτηριστικά των κατηγοριών μεριδίων των ανωτέρω αμοιβαίων κεφαλαίων 

  • Κατηγορία μεριδίων R: διατίθεται στο σύνολο των πελατών/επενδυτών, χωρίς διακρίσεις 
  • Κατηγορία μεριδίων Ρ: διατίθεται αποκλειστικά στους επενδυτές που αποκτούν συμμετοχή στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο μέσω του δικτύου διανομής «Private Banking» της Διαμεσολαβήτριας στη διάθεση μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., 
  • Κατηγορία μεριδίων Ι: διατίθεται αποκλειστικά σε i) θεσμικούς επενδυτές με ελάχιστο ποσό επένδυσης 500.000,00 ευρώ και ii) πελάτες του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. στους οποίους παρέχονται από εταιρία του Ομίλου οι υπηρεσίες της επενδυτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή της παροχής επενδυτικών συμβουλών, εφόσον η απόκτηση των μεριδίων διενεργείται στο πλαίσιο παροχής αυτών των υπηρεσιών και 
  • Κατηγορία μεριδίων U: απευθύνεται αποκλειστικά σε ασφαλιστικά προϊόντα Unit Linked που διατίθενται στην Ελλάδα στο πλαίσιο ασφαλιστικών προγραμμάτων που εκδίδει η NN HELLAS Ασφαλιστική Εταιρία σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.

Σημειώνεται ότι τα μερίδια του α/κ Εuroxx Hellenic Recovery Balanced Fund διακρίνονται σε δύο κατηγορίες μεριδίων: Κατηγορία μεριδίων R και κατηγορία μεριδίων Ι, με τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Κατηγορία μεριδίων R: διατίθεται στο σύνολο των επενδυτών που αποκτούν συμμετοχή στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο μέσω του δικτύου διανομής της εταιρίας “Euroxx  Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ”, η οποία ασκεί, δυνάμει σχετικής σύμβασης, καθήκοντα Υπο – Διαμεσολαβήτριας (sub distributor) στη διάθεση μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και
  • Κατηγορία μεριδίων Ι: διατίθεται αποκλειστικά σε i) θεσμικούς επενδυτές και ii) πελάτες, οι οποίοι αποκτούν τα μερίδια στο πλαίσιο συμβάσεων επενδυτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή παροχής επενδυτικών συμβουλών που έχουν συνάψει με εταιρίες που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες.