Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Γλωσσάρι

Βρείτε στο γλωσσάρι της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ τους ορισμούς για βασικές επενδυτικές έννοιες και Αμοιβαία Κεφάλαια. Οι ορισμοί των λημμάτων προκύπτουν από τη διεθνή και εγχώρια ακαδημαϊκή βιβλιογραφία και από το θεσμικό πλαίσιο. 

Επιλέξτε γράμμα

Χ

Χαρτοφυλάκιο

Ο συνδυασμός διαφορετικών επενδυτικών περιουσιακών στοιχείων στα οποία θα επενδύσει ένας επενδυτής.

Χρηματαγορά

Αγορά χρήματος είναι η αγορά χρεογράφων που αποτελούν στενά υποκατάστατα του χρήματος - έχουν δηλαδή πολύ υψηλή ρευστότητα και βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα (< 1έτος).