Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Γλωσσάρι

Βρείτε στο γλωσσάρι της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ τους ορισμούς για βασικές επενδυτικές έννοιες και Αμοιβαία Κεφάλαια. Οι ορισμοί των λημμάτων προκύπτουν από τη διεθνή και εγχώρια ακαδημαϊκή βιβλιογραφία και από το θεσμικό πλαίσιο. 

Επιλέξτε γράμμα

Ο

Open - End Fund

Είναι αμοιβαίο κεφάλαιο που μπορεί να εκδώσει ή να εξαργυρώσει μερίδια ανάλογα με το επίπεδο της ζήτησης των μεριδίων του.

Ομόλογα Μηδενικού Τοκομεριδίου

Τα ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου είναι ομόλογα που δεν δίνουν τοκομερίδιο, αλλά η τιμή έκδοσης τους είναι χαμηλότερη από την ονομαστική αξία τους. Η απόδοση για τον κάτοχο προκύπτει από την διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και της ονομαστικής αξίας.

ΟΣΕΚΑ (Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων Κινητών Αξιών)

Έχει ως μοναδικό σκοπό να επενδύει συλλογικά τα κεφάλαια που συγκεντρώνει από το κοινό σε κινητές αξίες ή/και σε άλλα ευχερώς ρευστοποιήσιμα χρηματοπιστωτικά στοιχεία, σύμφωνα με την επενδυτική του πολιτική. Οι ΟΣΕΚΑ λαμβάνουν τη συμβατική μορφή Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή την καταστατική μορφή της Ανώνυμης Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου και αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης ανωνύμων εταιριών διαχείρισης ΟΣΕΚΑ. Η λειτουργία τους βασίζεται στην αρχή της κατανομής των κινδύνων και τα μερίδια εξαγοράζονται ή εξοφλούνται με στοιχεία του ενεργητικού των οργανισμών αυτών.

P

P/E (Τιμή/Κέρδη)

Είναι δείκτης για την εκτίμηση της αποτίμησης των κοινών μετοχών. Η ευρεία χρήση αυτού του δείκτη οφείλεται σε δύο παράγοντες: αφενός στην απλότητα του - ο δείκτης είναι η τιμή που προκύπτει από τη διαίρεση της τιμής της μετοχής με τα κέρδη ανά μετοχή που αποδόθηκαν (εναλλακτικά υπολογίζεται από τη διαίρεση της συνολικής κεφαλαιοποίησης με τα καθαρά κέρδη) και αφετέρου, στη διαισθητική ευκολία με την οποία μπορεί κανείς να τους χειριστεί - ένας υψηλός δείκτης τιμής/κέρδη δηλώνει ότι η αγορά αναμένει ταχύτερη από το κανονικό τη μελλοντική αύξηση μιας μετοχής, ενώ ένας χαμηλός δείκτης το αντίθετο.

Πιστωτικό Γεγονός

Τα τρία κύρια πιστωτικά γεγονότα είναι η αδυναμία πληρωμών, η χρεοκοπία και η αναδιάρθρωση του χρέους. Το πιστωτικό γεγονός ενεργοποιεί τα Credit Default Swaps (CDS). Η Διεθνής Ένωση Συμβάσεων Ανταλλαγής και Παραγώγων (ISDA) είναι υπεύθυνη να ελέγχει, αξιολογεί και να ορίζει την ύπαρξη πιστωτικών γεγονότων.

Προϊόντα Σταθερού Εισοδήματος

Ένας τίτλος για τον οποίο ο δανειολήπτης συμφωνεί να καταβάλει σε τακτά χρονικά διαστήματα ένα σταθερό ποσό και να αποπληρώσει το αρχικό κεφάλαιο σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Οι τίτλοι αυτοί περιλαμβάνουν τα ομόλογα, τα Asset Backed Securities κ.α.

Προμήθεια Διάθεσης Μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Κατά την διάθεση μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων, η Εταιρία δύναται να εισπράττει προμήθεια, η οποία υπολογίζεται βάσει ποσοστού επί της καθαρής τιμής μεριδίου και επιβαρύνει απευθείας τον επενδυτή.

Προμήθεια Διαχείρισης

Το Ενεργητικό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων επιβαρύνεται με την προμήθεια διαχείρισης στην οποία περιλαμβάνεται η αμοιβή της Εταιρίας Διαχείρισης, η αμοιβή του συμβούλου επενδύσεων ή/και του διαχειριστή των Αμοιβαίων Κεφαλαίων  που τους έχουν τυχόν ανατεθεί αντίστοιχα καθήκοντα. Η προμήθεια διαχείρισης  υπολογίζεται ετησίως βάσει ποσοστού επί του μέσου όρου ημερησίων αποτιμήσεων της καθαρής αξίας του Αμοιβαίου  Κεφαλαίου και εισπράττεται στο τέλος κάθε μήνα.

Προμήθεια Εξαγοράς Μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Κατά την εξαγορά μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων, η Εταιρία δύναται να εισπράττει προμήθεια, η οποία υπολογίζεται βάσει ποσοστού επί της καθαρής τιμής μεριδίου και επιβαρύνει απευθείας τον επενδυτή.

Προμήθεια Θεματοφυλακής

Το Ενεργητικό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων επιβαρύνεται με την προμήθεια θεματοφυλακής στην οποία περιλαμβάνεται η  αμοιβή του Θεματοφύλακα και η αμοιβή κάθε τρίτου προσώπου που έχει στη φύλαξή του το σύνολο ή μέρος των στοιχείων του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η προμήθεια θεματοφυλακής υπολογίζεται ετησίως βάσει ποσοστού επί του μέσου όρου ημερησίων αποτιμήσεων της καθαρής αξίας του Αμοιβαίου  Κεφαλαίου και εισπράττεται στο τέλος κάθε μήνα.

Προνομιούχος Μετοχή

Προνομιούχες μετοχές είναι προνομιούχα μερίδια ιδιοκτησίας μιας εταιρίας με περισσότερα δικαιώματα πάνω στα κέρδη και τα περιουσιακά στοιχεία της από τις κοινές μετοχές. Οι προνομιούχες μετοχές έχουν προτεραιότητα έναντι των κοινών όταν η εταιρία μοιράζει μέρισμα ή σε περίπτωση ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων και συνήθως δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση της εταιρίας. Επίσης από τα κέρδη κάθε χρήσης το προβλεπόμενο πρώτο μέρισμα διανέμεται πρώτα στις προνομιούχες μετοχές, χωρίς αυτό να αναιρεί το δικαίωμα είσπραξης πρόσθετου μερίσματος. Ακόμα και σε περίπτωση που μια εταιρία παρουσιάζει ζημιές για αρκετές χρήσεις, μόλις παρουσιάσει κέρδη και μπορεί να μοιράσει μέρισμα, οι προνομιούχοι μέτοχοι δικαιούνται να λάβουν σωρευτικό μέρισμα και για τις προηγούμενες χρήσεις. Η αιτία έκδοσης προνομιούχων μετοχών είναι συνήθως η ευκολότερη κάλυψη του αυξανόμενου μετοχικού κεφαλαίου, καθώς οι μετοχές αυτές είναι πιο ελκυστικές για τους επενδυτές.