Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Γλωσσάρι

Βρείτε στο γλωσσάρι της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ τους ορισμούς για βασικές επενδυτικές έννοιες και Αμοιβαία Κεφάλαια. Οι ορισμοί των λημμάτων προκύπτουν από τη διεθνή και εγχώρια ακαδημαϊκή βιβλιογραφία και από το θεσμικό πλαίσιο. 

Επιλέξτε γράμμα

Κ

Καθαρή Αξία Ενεργητικού

Καθαρή αξία Ενεργητικού (NAV) είναι η συνολική αξία του Ενεργητικού ενός αμοιβαίου κεφαλαίου, μείον τις υποχρεώσεις. Η διαίρεση της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού με τον αριθμό των  κυκλοφορούντων μεριδίων προσδιορίζει την καθαρή τιμή του μεριδίου.

Καθαρή Τιμή μεριδίου

Η καθαρή τιμή του μεριδίου σε μια συγκεκριμένη ημέρα προκύπτει από τη διαίρεση του καθαρού ενεργητικού της ημέρας αυτής, με τον αριθμό των κυκλοφορούντων μεριδίων.

Καμπύλη Απόδοσης

Η καμπύλη απόδοσης (yield curve) είναι η γραφική απεικόνιση της απόδοσης των ομολόγων για διαφορετική ληκτότητα αλλά για ίδιο κίνδυνο, ρευστότητα και φορολογικά χαρακτηριστικά. Η καμπύλη απόδοσης είναι συνήθως με θετική κλίση (οι μακροπρόθεσμες αποδόσεις είναι υψηλότερες από τις βραχυπρόθεσμες). Σε σπάνιες περιπτώσεις, η καμπύλη μπορεί να έχει αρνητική κλήση κάτι το οποίο θεωρείται ως σημάδι ύφεσης. Η κλίση της καμπύλης αποδόσεων μας δίνει τη κατεύθυνση των αναμενόμενων βραχυπρόθεσμων επιτοκίων.

Κανονισμός / Καταστατικά έγγραφα ΟΣΕΚΑ

Ο Κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου και τα καταστατικά έγγραφα της ΑΕΕΜΚ περιέχουν τον επενδυτικό σκοπό του αμοιβαίου κεφαλαίου ή της ΑΕΕΜΚ, το είδος των επενδύσεων στα οποία μπορεί να επενδύεται το ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ, τις τυχόν κατηγορίες των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ, τις προμήθειες, τα έξοδα και τις αμοιβές καθώς και τον τρόπο υπολογισμού των εν λόγω προμηθειών, εξόδων και αμοιβών και τους όρους συμμετοχής στον ΟΣΕΚΑ και της εξαγοράς των μεριδίων του. Ο κανονισμός/τα καταστατικά έγγραφα των ΟΣΕΚΑ διατίθενται με σταθερό μέσο ή μέσω διαδικτύου και παρέχονται στους επενδυτές δωρεάν σε έντυπη μορφή, κατόπιν αιτήματός τους.

Κανονισμός συμπεριφοράς ΑΕΔΑΚ

Ο Κανονισμός συμπεριφοράς των ΑΕΔΑΚ ή και των ΑΕΕΜΚ που ασκούν οι ίδιες την διαχείρισή τους, τον οποίο τηρούν διαρκώς τόσο οι εταιρίες όσο και τα υπόχρεα πρόσωπα, ορίζει τις υποχρεώσεις της ΑΕΔΑΚ/ΑΕΕΜΚ σχετικά με την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του ΟΣΕΚΑ και των μεριδιούχων του, τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας προς το συμφέρον του ΟΣΕΚΑ αλλά και τις απαιτήσεις για την διασφάλιση της ακεραιότητας της αγοράς, τη διαδικασία διεκπεραίωσης αιτήσεων απόκτησης και εξαγοράς/εξόφλησης μεριδίων αλλά και της υποχρέωσης ενημέρωσης σχετικά με τη διεκπεραίωση αιτήσεων απόκτησης και εξαγοράς/εξόφλησης μεριδίων των μεριδιούχων, διασφαλίζοντας τους όρους για την βέλτιστη εκτέλεση των δραστηριοτήτων της.

Κατηγοριοποίηση Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Τα αμοιβαία κεφάλαια, ανάλογα με το είδος των χρηματοπιστωτικών μέσων στα οποία επενδύουν το ενεργητικό τους άμεσα ή έμμεσα με τη χρήση παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων, κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες: 
Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς
Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια 
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια 
Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια 
Σύνθετα Αμοιβαία Κεφάλαια

Τα αμοιβαία κεφάλαια, όπως έχουν κατηγοριοποιηθεί σύμφωνα με τις παραπάνω κατηγορίες, μπορούν να διακρίνονται περαιτέρω σε: Αμοιβαία Κεφάλαια Δείκτη & Αμοιβαία Κεφάλαια Κεφαλαίων.

Σύμφωνα με την ενεργοποίηση της αυτορρύθμισης που θεσπίζει η ΄Ενωση Θεσμικών Επενδυτών, τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια εντάσσονται στις εξής υποκατηγορίες: 
Ελλάδα
Κρατικά Ανεπτυγμένων Χωρών 
Κρατικά Αναπτυσσόμενων Χωρών 
Μη Κρατικά - Investment Grade 
Μη κρατικά – High Yield  
Διεθνή (
Το νόμισμα του Αμοιβαίου κεφαλαίου  αναφέρεται στην ονομασία του)

Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια εντάσσονται στις εξής υποκατηγορίες:
Ανεπτυγμένων Αγορών 
Αναπτυσσόμενων Αγορών 
Διεθνή 
Ελλάδα 
Λοιπά Κράτη
(Στην Ονομασία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, αναφέρεται η χώρα επένδυσης)

Τα σύνθετα Αμοιβαία Κεφάλαια εντάσσονται στις εξής υποκατηγορίες: 
Absolute Return – Total Return 
Ειδικού τύπου

Κερδοσκοπία

Η συμμετοχή σε βραχυχρόνιες συνήθως χρηματοοικονομικές συναλλαγές με στόχο το κέρδος κυρίως από τις μεταβολές της τιμής αγοράς ενός αγαθού, όπως τα χρηματοοικονομικά μέσα, παρά από τα πλεονεκτήματα που ενσωματώνονται στο μέσο όπως τα μακροχρόνια κεφαλαιακά κέρδη, τα επιτοκιακά κέρδη και τα μερίσματα.

Κεφάλαια Αντιστάθμισης Κινδύνου

Αποτελούν επενδυτικά κεφάλαια που συγκεντρώνουν χρήματα από ένα περιορισμένο αριθμό διαπιστευμένων επενδυτών ή θεσμικών επενδυτών και έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν σε μεγάλο εύρος προϊόντων. Τα Hedge Funds δεν πρέπει να συγχέονται με τα αμοιβαία κεφάλαια καθώς κάνουν χρήση μόχλευσης και χρησιμοποιούν τεχνικές που δεν ελέγχονται από ελεγκτικές αρχές.

Κίνδυνος

Η πιθανότητα να έχει μια επένδυση διαφορετική απόδοση από την αναμενόμενη. Ο κίνδυνος περιλαμβάνει την πιθανότητα απώλειας μέρους ή και του συνόλου της αρχικής επένδυσης. Τα διάφορα είδη του κινδύνου μετρώνται με τον υπολογισμό της τυπικής απόκλισης των ιστορικών αποδόσεων ή τις μέσες αποδόσεις μιας συγκεκριμένης επένδυσης. Η υψηλή τυπική απόκλιση υποδεικνύει ένα υψηλό επίπεδο κινδύνου.

Κίνδυνος Αγοράς

Ο Κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος μείωσης της αξίας μιας επένδυσης εξαιτίας αλλαγών στους παράγοντες που διαμορφώνουν την αξία της αγοράς. Ο κίνδυνος αγοράς μπορεί να αντιπαρατεθεί με τον Μη Συστημικό Κίνδυνο, που μετρά τον κίνδυνο της μείωσης της αξίας κάποιου περιουσιακού στοιχείου εξαιτίας αλλαγών σε μια συγκεκριμένη βιομηχανία ή τομέα, εν αντιθέσει με τη μείωση του εξαιτίας μιας πιο ευρείας κίνησης της αγοράς.

Κινητές Αξίες

Ως κινητές αξίες, νοούνται οι μετοχές εταιριών και άλλοι τίτλοι που ισοδυναμούν με μετοχές εταιριών, ομολογίες, ομόλογα και λοιπά ήδη χρεωστικών τίτλων όπως αυτά μπορούν να καθοριστούν από αποφάσεις της Επιτροπής κεφαλαιαγοράς, αλλά και κάθε διαπραγματεύσιμος τίτλος που παρέχει στον κάτοχό του το δικαίωμα απόκτησης κινητών αξιών με εγγραφή ή ανταλλαγή.

Κουπόνι

Το κουπόνι εκφράζει το ποσό ή το επιτόκιο επί της ονομαστικής αξίας που αποφέρει σε τακτά χρονικά διαστήματα ένας ομολογιακός τίτλος.

L

Libor

Το Libor είναι το μέσο επιτόκιο με το οποίο οι κύριες τράπεζες του Λονδίνου χρεώνονται προκειμένου να δανειστούν στη διατραπεζική αγορά. Τα επιτόκια Libor εκδίδονται σε καθημερινή βάση για 10 νομίσματα και 15 περιόδους δανεισμού.

Μ

Margin Call

Είναι η αίτηση του χρηματιστή προς τον επενδυτή που χρησιμοποιεί λογαριασμό περιθωρίου (margin account) να καταθέσει επιπλέον χρήματα ή αξιόγραφα ώστε να επανέλθει το υπόλοιπο του λογαριασμού στο ελάχιστο επιτρεπτό επίπεδο. Το margin call πραγματοποιείται όταν η αξία του λογαριασμού περιθωρίου συρρικνώνεται ανάλογα με τη φόρμουλα που διαθέτει ο χρηματιστής.

MiFiD

Πρόκειται για Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καθορίζει ένα νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων. Εφαρμόζεται στην ενιαία αγορά του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, γνωστού ως "Ε.Ο.Χ." (European Economic Area, "EEA"), δηλαδή στα 27 κράτη μέλη της Ε.Ε. και την Ισλανδία, τη Νορβηγία και το Λιχτενστάιν. Στο Ελληνικό δίκαιο η Οδηγία έχει ενσωματωθεί με το ν. 4514/2018.

Money Market

Αγορά χρήματος είναι μία αγορά χρεογράφων που αποτελούν στενά υποκατάστατα του χρήματος, έχουν δηλαδή πολύ υψηλή ρευστότητα.

Μέρισμα

Μέρισμα είναι το μερίδιο ανά μετοχή των καθαρών κερδών μιας εταιρείας που διανέμεται στους μετόχους της. Τα μερίσματα συνήθως δίνονται σε μετρητά αλλά μπορούν να δοθούν και με την μορφή μετοχών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων. Τα μερίσματα παρέχουν ένα κίνητρο στους επενδυτές να κατέχουν μετοχές από μεγάλες εταιρίες ακόμα και αν δεν αναμένεται μεγάλη ανάπτυξη από αυτές.

Μέσα χρηματαγοράς

Τα επαρκούς ρευστότητας μέσα που κατά κανόνα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στη χρηματαγορά και των οποίων η αξία μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς ανά πάσα στιγμή. Τα μέσα χρηματαγοράς είναι δυνατόν να εξειδικευθούν με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

Μετατρέψιμο Ομόλογο

Μετατρέψιμο ομόλογο είναι ένα ομόλογο με πρόβλεψη για μετατρεψιμότητα (conversion feature), δηλαδή έχει δικαίωμα ο κάτοχος του ομολόγου να το ανταλλάξει με κοινές μετοχές της επιχείρησης σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και σε συγκεκριμένη τιμή εξάσκησης. Συχνά αυτό θα συμβεί πριν την ωρίμανση του ομολόγου και ο αριθμός των μετοχών που θα πάρει ο επενδυτής από την μετατροπή καθορίζεται από τον λόγο μετατροπής (conversion ratio).

Μετοχές Ανάπτυξης

Οι μετοχές των εταιριών που τα κέρδη τους αναμένεται να μεγεθυνθούν με ρυθμό άνω του μέσου όρου της αγοράς.

Μη συστηματικός Κίνδυνος

Ο κίνδυνος που προκύπτει από παράγοντες που αφορούν στην ίδια την επένδυση ονομάζεται μη συστηματικός κίνδυνος και μπορεί να εξαλειφθεί μέσω της διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου του επενδυτή. 

Μητρώο μεριδιούχων & εγγραφών

Η συμμετοχή στον ΟΣΕΚΑ αποδεικνύεται με την καταχώρηση των αντίστοιχων μεριδίων και των στοιχείων του/των δικαιούχου/χων σε ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο που τηρεί η ΑΕΔΑΚ ή κατά περίπτωση η ΑΕΕΜΚ. .Η ΑΕΔΑΚ,  διασφαλίζει  υψηλό επίπεδο ασφάλειας κατά την ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων, καθώς και την ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα των καταγεγραμμένων πληροφοριών. Το μητρώο μεριδιούχων διατηρεί το σύνολο των εγγραφών (συμμετοχών και εξαγορών), υπολογίζει και διανείμει τα μερίσματα, διατηρεί τους λογαριασμούς των επενδυτών 

Μονάδα βάσης

Το ένα εκατοστό μιας ποσοστιαίας μονάδας (0.01%).