Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Γλωσσάρι

Βρείτε στο γλωσσάρι της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ τους ορισμούς για βασικές επενδυτικές έννοιες και Αμοιβαία Κεφάλαια. Οι ορισμοί των λημμάτων προκύπτουν από τη διεθνή και εγχώρια ακαδημαϊκή βιβλιογραφία και από το θεσμικό πλαίσιο. 

Επιλέξτε γράμμα

A

Alpha

Ο συντελεστής άλφα (alpha coefficient) ενός χαρτοφυλακίου αποτελεί ένδειξη για το κατά πόσο ένα χαρτοφυλάκιο επιτυγχάνει αποδόσεις μεγαλύτερες ή μικρότερες σε σχέση με την  αναμενόμενη απόδοση για δεδομένο ρίσκο που αναλαμβάνει σε σχέση με την αγορά (beta). Μετράει την υπεραπόδοση / υποαπόδοση μιας επένδυσης σε σχέση με την απόδοση που το beta της προβλέπει. Το θετικό alpha στα χαρτοφυλάκια υποδεικνύει αποτελεσματική ενεργητική διαχείριση, και αντιστρόφως.

Arbitrage

Είναι μια επενδυτική ευκαιρία που πιθανώς να επιφέρει κέρδος χωρίς κίνδυνο. Αυτή η ευκαιρία μπορεί είτε να μην έχει κανένα κόστος στο παρόν αποδίδοντας κέρδος στο μέλλον, είτε να αποδίδει κέρδος στο παρόν χωρίς καμία περίπτωση κινδύνου στο μέλλον.

Αγορές Κεφαλαίων

Οι Αγορές Κεφαλαίων είναι αγορές στις οποίες πραγματοποιούνται οι αγοραπωλησίες μετοχών και χρεογράφων. Με τη βοήθεια των αγορών κεφαλαίων δημιουργείται ένα κανάλι μεταξύ καταθέσεων  και επενδύσεων μεταξύ προμηθευτών κεφαλαίου, όπως οι μικροεπενδυτές και οι θεσμικοί επενδυτές, και χρήστες κεφαλαίου, όπως οι επιχειρήσεις και η κυβέρνηση.

ΑΕΔΑΚ

Η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων είναι η Εταιρεία Διαχείρισης η οποία έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία από την αρμόδια εποπτική αρχή, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

ΑΕΕΜΚ

Ο ΟΣΕΚΑ που έχει τη μορφή ΑΕΕΜΚ έχει σαν αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση του δικού του χαρτοφυλακίου που μπορεί να αποτελείται από ένα ή και περισσότερα επενδυτικά τμήματα και δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνει τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό τρίτων.

Αμοιβαία Κεφάλαια Δείκτη

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια Δείκτη αναπαράγουν τη σύνθεση δείκτη ομολόγων ή μετοχών επενδύοντας ποσοστό τουλάχιστον ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του καθαρού ενεργητικού τους σε κινητές αξίες οι οποίες περιλαμβάνονται στο δείκτη τον οποίο αναπαράγουν και παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με υποκείμενη αξία είτε το δείκτη που αναπαράγουν είτε τις κινητές αξίες που περιλαμβάνονται στο δείκτη που αναπαράγουν, είτε τρίτους δείκτες οι οποίοι έχουν υψηλό συντελεστή συσχέτισης με το δείκτη που αναπαράγουν. Δεν επιτρέπεται να επενδύουν σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με σκοπό την κάλυψη ή τη μείωση (αντιστάθμιση) του κινδύνου των στοιχείων που συνθέτουν το δείκτη που αναπαράγουν.

Αμοιβαία Κεφάλαια Μετοχικά

Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια επενδύουν τουλάχιστον ποσοστό επένδυσης εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) επί του καθαρού ενεργητικού τους σε μετοχές. Επενδυτικός σκοπός των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης τόσο από υπεραξία σε μακροπρόθεσμη βάση.

Αμοιβαία Κεφάλαια Μικτά

Τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια επενδύουν ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού τους σε μετοχές και ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού τους σε χρεωστικούς τίτλους. Το μέγιστο ποσοστό επένδυσης σε μετοχές ή σε χρεωστικούς τίτλους ή σε καταθέσεις και σε μέσα χρηματαγοράς δεν μπορεί να ξεπερνά το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του καθαρού ενεργητικού τους. Επενδυτικός σκοπός των μικτών Αμοιβαίων Κεφαλαίων είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης τόσο από υπεραξία όσο και από εισόδημα σε μέσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Αμοιβαία Κεφάλαια Ομολογιακά

Τα Ομολογιακά Αμοιβαία επενδύουν τουλάχιστον ποσοστό επένδυσης εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) επί του καθαρού ενεργητικού τους σε χρεωστικούς τίτλους. Επιτρέπεται η επένδυση και σε μετοχές σε ποσοστό μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού τους. Επενδυτικός σκοπός των ομολογιακών Αμοιβαίων Κεφαλαίων είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης τόσο από υπεραξία όσο και από εισόδημα, σε μέσο-μακροπρόθεσμη βάση.

Αμοιβαία Κεφάλαια Σύνθετα

Τα Σύνθετα Αμοιβαία Κεφάλαια μπορούν να επενδύουν σε όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα που προβλέπονται από την νομοθεσία. Η διαχείριση που εφαρμόζεται, αποσκοπεί στην επίτευξη προκαθορισμένης απόδοσης κατά τη λήξη τους βάσει μαθηματικού τύπου, διακρατώντας καθ’ όλη τη διάρκειά τους τα στοιχεία του ενεργητικού που απαιτούνται για την επίτευξη του στόχου τους. Η προκαθορισμένη απόδοσή τους επιτυγχάνεται μέσω σεναρίων απόδοσης και ισχύει στη λήξη τους. Ως εκ τούτου, αν ο μεριδιούχος προβεί σε ρευστοποίηση των μεριδίων πριν από τη λήξη του αμοιβαίου κεφαλαίου, ενδέχεται να υποστεί σημαντικές απώλειες.

Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια χρηματαγοράς επενδύουν τουλάχιστον ποσοστό επένδυσης εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) επί του καθαρού ενεργητικού του (μέσος όρος του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου ανά ημερολογιακό τρίμηνο) σε μέσα χρηματαγοράς και τοποθετούν το ενεργητικό τους σε καταθέσεις που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα. Επενδυτικός τους σκοπός είναι η διατήρηση της αξίας του αρχικού ενεργητικού τους και η παροχή αποδόσεων αναλόγων με τις αποδόσεις στις χρηματαγορές σε βραχυπρόθεσμο – μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Ο ΟΣΕΚΑ που έχει τη μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου είναι μια ομάδα περιουσίας η οποία αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και μετρητά ενώ τα επιμέρους στοιχεία της ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους του ενός μεριδιούχους την οποία διαχειρίζεται η «Εταιρία Διαχείρισης». Οι ΟΣΕΚΑ αποτελούν παράγοντες ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας και της ελληνικής κεφαλαιαγοράς αφού οι ΟΣΕΚΑ αξιοποιούν τα συλλογικά κεφάλαια των επενδυτών και παράλληλα τα διοχετεύουν στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι μια συλλογική μορφή επένδυσης που προσφέρει τις προϋποθέσεις για την ανάθεση της διαχείρισης των αποταμιεύσεων σας σε συλλογικά επενδυτικά σχήματα. Μέσω του επενδυτικού σχήματος των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, δηλαδή του Α/Κ, δίνεται η δυνατότητα στον επενδυτή να επενδύσει σε χρηματοπιστωτικά μέσα και εργαλεία μέσω μιας συλλογικής μορφής επένδυσης αποκτώντας μερίδια ή/και μετοχές του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων που επενδύουν σε χρηματοπιστωτικά μέσα. Οι φορείς λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η Εταιρεία Διαχείρισης, οι Μεριδιούχοι και ο Θεματοφύλακας ενώ η Αρμόδια Εποπτική Αρχή είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίων Κεφαλαίων είναι μια επενδυτική στρατηγική διακράτησης  ενός συνόλου αμοιβαίων κεφαλαίων σε αντίθεση με την επένδυση άμεσα σε μετοχές, ομόλογα κλπ.

Αναδυόμενες Αγορές

Είναι αυτές που δεν έχουν ωριμάσει ακόμα, έχουν χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα σε σύγκριση με τον ανεπτυγμένο κόσμο, που μπορεί και να μην είναι βιομηχανικά ανεπτυγμένες, ωστόσο διαθέτουν ενεργό χρηματιστήριο, ακόμη και αν οι προδιαγραφές του δύσκολα συγκρίνονται με τις αντίστοιχες των χρηματιστηρίων, όπως πχ της Βόρειας Αμερικής.

Ανοιχτή Πώληση

Ανοικτή πώληση (short selling) είναι μία τεχνική που χρησιμοποιείται από τους επενδυτές με σκοπό να κερδίσουν από την πτώση των τιμών περιουσιακών στοιχείων. Οι επενδυτές δανείζονται περιουσιακά στοιχεία που δεν κατέχουν, από άλλους επενδυτές, τα πουλάνε και σε μεταγενέστερη χρονική στιγμή θα αναγκαστούν να τα επαναγοράσουν για να τα επιστρέψουν στο δανειστή. Ο δανειστής δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο γιατί θα πάρει πίσω τις μετοχές του συν μία μικρή απόδοση για τη διάρκεια που τις είχε δανείσει. Ο short seller ελπίζει να κερδίσει από την πτώση των τιμών των χρεογράφων, επωφελούμενος την διαφορά στις τιμές μεταξύ ημερομηνίας πώλησης - αγοράς.

Απόδοση

Ως απόδοση μιας επένδυσης ορίζεται η μεταβολή της αξίας της από την ημερομηνία απόκτησής της σε σχέση με την αξία της στην ημερομηνία πώλησης. Η απόδοση δείχνει το κατά πόσο μεταβάλλεται η περιουσία του επενδυτή από την πραγματοποίηση της επένδυσης.

Απόδοση στη λήξη

Η απόδοση ενός ομολόγου συνήθως εκφράζεται με την "απόδοση στη λήξη" (Yield to Maturity ή "YTM"),  η οποία υπολογίζει τα τοκομερίδια προς είσπραξη και το κεφάλαιο που θα καταβληθεί στη λήξη σε σχέση με την αγοραία τιμή του ομολόγου. Προυπόθεση είναι η διακράτηση του ομολόγου έως την λήξη και η επανεπένδυση των τοκομεριδίων στο ίδιο επιτόκιο.

Αποτίμηση

Ο υπολογισμός της καθαρής αξίας του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Στο τέλος της οικονομικής ημέρας, αφού κλείσουν οι αγορές στις οποίες επενδύει το Α/Κ, η εταιρεία διαχείρισης προβαίνει στην αποτίμηση της καθαρής αξίας του ενεργητικού σε τρέχουσες τιμές.

Β

Bear Market

Περίοδος κατά την οποία οι τιμές των μετοχών πέφτουν συνεχώς και για ένα μεγάλο σχετικά χρονικό διάστημα.

Beta

Συντελεστής βήτα (β ή beta coefficient) είναι ένας δείκτης που περιγράφει τη σχέση μεταξύ της μεταβλητότητας μιας επένδυσης/ χρεογράφου / χαρτοφυλακίου και της μεταβλητότητας της αγοράς. Υψηλός συντελεστής βήτα συνεπάγεται ότι η τιμή, και κατ’ επέκταση η απόδοση, μιας μετοχής/ενός χρεογράφου/ενός χαρτοφυλακίου επηρεάζεται σημαντικά από τις κινήσεις της αγοράς. Όταν beta>1:η κίνηση της αγοράς κατά 1% σημαίνει κίνηση της τιμής του τίτλου κατά μεγαλύτερο ποσοστό από 1% & όταν beta<1:  η κίνηση της αγοράς κατά 1% σημαίνει κίνηση της τιμής του τίτλου κατά μικρότερο ποσοστό από 1%.

Bull Market

Περίοδος κατά την οποία οι τιμές των μετοχών ανεβαίνουν συνεχώς και για ένα μεγάλο σχετικά χρονικό διάστημα.

Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές KIID

Είναι ένα ενημερωτικό φυλλάδιο (KIID  ή Key Investor Information Document) που περιλαμβάνει όλες τις βασικές πληροφορίες για ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Έχει συγκεκριμένη δομή με τμήματα που περιλαμβάνει το στόχο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το επενδυτικό ρίσκο, τις χρεώσεις και τις αποδόσεις. Η δομή πρέπει να είναι κοινή ώστε ο ενδιαφερόμενος να μπορεί με ευκολία να συγκρίνει προϊόντα από διαφορετικούς παρόχους.

C

Closed - End Fund

Είδος αμοιβαίου κεφαλαίου με συγκεκριμένο αριθμό μεριδίων, σε αντίθεση με το open-end fund όπου πρόσθετες  μονάδες μεριδίων δημιουργούνται ώστε να ικανοποιηθεί η ζήτηση των επενδυτών. Τα μερίδια/μετοχές των closed-end funds διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά και αφορούν Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου.

Credit Default Swap (CDS)

Τα CDS είναι παράγωγα προϊόντα τύπου swap (συμφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου) που δίνουν τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να γίνουν πωλητές ή αγοραστές προστασίας έναντι πιστωτικού κινδύνου ενός εκδότη χρέους (κράτη, επιχειρήσεις κλπ). Σε αντάλλαγμα ενός συνόλου πληρωμών, ο αγοραστής της ασφάλειας θα αποζημιωθεί σε περίπτωση που ο εκδότης χρέους χρεοκοπήσει. Η ενεργοποίηση των CDS γίνεται όταν συμβεί ένα πιστωτικό γεγονός, απαιτώντας από τον πωλητή της προστασίας να αποζημιώσει τον αγοραστή με ποσό ίσο με το ποσό της ζημιάς.

Δ

Δείκτης Αναφοράς

Ο δείκτης αναφοράς χρησιμοποιείται ως μέτρο σύγκρισης των αποδόσεων ενός μετοχικού/ομολογιακού τίτλου, ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου/αμοιβαίου κεφαλαίου. Συνήθως χρησιμοποιούνται γενικοί δείκτες μετοχών και ομολόγων.

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ)

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) είναι ένας δείκτης που μετράει την τιμή ενός καλαθιού αγαθών αντιπροσωπευτικού της πραγματικής κατανάλωσης. Η μεταβολή του ΔΤΚ είναι μέτρο του πληθωρισμού.

Διανομέας – Αντιπρόσωπος

Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος μιας Α.Ε.Δ.Α.Κ., μπορεί να είναι μία άλλη Α.Ε.Δ.Α.Κ., μια Τράπεζα, ασφαλιστική εταιρία, ΕΠΕΥ, ή ΑΕΕΔ. Ο Αντιπρόσωπος δέχονται εντολές συμμετοχής και εξαγοράς στα μερίδια των Α/Κ από τους επενδυτές ενώ είναι υπεύθυνος για να εξηγήσει τι ακριβώς είναι κάθε αμοιβαίο, τι κόστος (προμήθειες, αμοιβές κλπ) έχει για τον μεριδιούχο, ενώ οφείλει να έχει στην διάθεση του κοινού, κανονισμούς και ενημερωτικά δελτία των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαθέτει, τα έντυπα των Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (KIIDs) και τις εκθέσεις (ετήσιες και εξαμηνιαίες) των α/κ.

Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ETF)

Τα ETFs, είναι Αμοιβαία Κεφάλαια και διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά. Συγκεκριμένα, ένα ETF είναι ένα κεφάλαιο τοποθετημένο σε μετοχές ή ομόλογα ή εμπορεύματα ή παράγωγα ή νομίσματα και διαπραγματεύεται περίπου στην ίδια τιμή των υποκειμένων στοιχείων που περιέχονται στο χαρτοφυλάκιο στη διάρκεια όλης της συνεδρίασης και όχι στο κλείσιμο όπως τα Α/Κ.  Τα περισσότερα ETF’s ασκούν παθητική διαχείριση επί συγκεκριμένου Δείκτη Αναφοράς και οι αποδόσεις είναι παραπλήσιες του δείκτη.

Διάρκεια

Η Διάρκεια ενός ομολόγου είναι  ένα μέτρο του χρόνου (σε αριθμό ετών) που εκφράζει:
• Είτε τη μέση σταθμισμένη διάρκεια όλων των προεξοφλημένων χρηματοροών του ομολόγου (Διάρκεια Macaulay).
• Είτε την ευαισθησία της τιμής στις μεταβολές των αποδόσεων (Τροποποιημένη Διάρκεια/Modified Duration).
Για τα ομόλογα σταθερού κουπονιού, η τροποποιημένη Διάρκεια είναι σχεδόν ίση με τη διάρκεια Macaulay και συνδέονται με τη σχέση: Τροποποιημένη Διάρκεια= Διάρκεια Macaulay/(1+Απόδοση).
Η διάρκεια χρησιμοποιείται ευρέως για τη μέτρηση του ρίσκου των χαρτοφυλακίων σταθερού εισοδήματος.

Διασπορά

Ο όρος Διασπορά αναφέρεται στη μείωση του κινδύνου μιας επένδυσης, επενδύοντας σε περισσότερες αξίες.

Διαφοροποίηση

Διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου είναι μια τεχνική διαχείρισης κινδύνου, όπου αγοράζονται επενδυτικά προϊόντα με διαφορετικό μεταξύ τους κίνδυνο και αποδόσεις, με σκοπό τη μείωση όσο το δυνατόν περισσότερο του αναλαμβανόμενου ρίσκου και την εξομάλυνση σε σημαντικό  ποσοστό της μεταβλητότητας της συνολικής απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου.

Δικαίωμα Προαίρεσης

Παράγωγα προϊόντα  που δίνουν στον αγοραστή το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, έναντι καταβολής τιμήματος να αγοράσει ή να πουλήσει μία υποκείμενη αξία σε μία συγκεκριμένη τιμή (τιμή εξάσκησης) έως μία καθορισμένη ημερομηνία λήξης.