Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Υποβολή Παραπόνων

Υποβολή Παραπόνων

Όλοι εμείς, στον Όμιλο Πειραιώς επιδιώκουμε να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις των πελατών μας με ακεραιότητα και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης.

Η Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. (εφεξής «η Εταιρία») έχει θεσπίσει και εφαρμόζει αποτελεσματικές και διαφανείς διαδικασίες για την υποβολή, καθώς και για την αποτελεσματική και αμερόληπτη διερεύνηση με κάθε επιμέλεια Παραπόνων που υποβάλλονται από υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες με σκοπό την επίλυση των διαφορών που ενδέχεται να προκύψουν στο πλαίσιο παροχής προϊόντων, υπηρεσιών και δραστηριοτήτων από την Εταιρία. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρία παρέχει απάντηση στα αιτήματα των πελατών με σαφήνεια εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, κατόπιν διερεύνησης της υπόθεσης από τα αρμόδια τμήματα και στελέχη της Εταιρίας.

Η δυνατότητα υποβολής (στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα) παραπόνων παρέχεται (δωρεάν) σε υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Τηλεφωνικά στο:

    210 3288222 (για κλήσεις εντός Ελλάδας) ή στο +30 210 3288222 (για κλήσεις από το εξωτερικό) από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9:00 έως τις 17:00
  • Αποστέλλοντας επιστολή ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

    Πειραιώς Asset Management Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων
    Λεωφ. Συγγρού 87, 117 45 Αθήνα,
    T.K.:115 28 Αθήνα

Σημειώνεται ότι η Εταιρία προβαίνει σε επιβεβαίωση παραλαβής του παραπόνου άμεσα μετά την λήψη του από τον παραπονούμενο.

Σας παρακαλούμε, προς διευκόλυνση του έργου της Εταιρίας μας, όταν υποβάλετε παράπονο με οποιονδήποτε τρόπο επιλέξετε, να φροντίσετε να παράσχετε τα προσωπικά σας στοιχεία, που θα μας επιτρέψουν να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να εντοπίσουμε τυχόν υφιστάμενη συνεργασία σας με την Εταιρία (ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, πατρώνυμο, ΑΦΜ). Επιπλέον παρακαλείσθε να περιγράφετε το παράπονό σας με όσο το δυνατόν περισσότερη ακρίβεια και σαφήνεια για την βέλτιστη διερεύνηση αυτού από την Εταιρία μας  στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς μας για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.

Αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι από την απάντηση της Εταιρίας, μπορείτε να υποβάλλετε το παράπονό σας στον «Ελληνικό Χρηματοοικονομικό Μεσολαβητή», ως φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, στη διεύθυνση:

Eλληνικός Χρηματοοικονομικός Μεσολαβητής

Διεύθυνση: Μασσαλίας 1, 106 80 Αθήνα
Τηλέφωνο: 10440 (αστική χρέωση), +30 210 3376700 (διεθνείς κλήσεις)
Fax: 210 3238821
email: info@hobis.gr

Ο «Ελληνικός Χρηματοοικονομικός Μεσολαβητής» είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό να εξετάζει δίκαια, αμερόληπτα και με διαφανείς διαδικασίες, διαφορές που ανακύπτουν σχετικά με την παροχή, μεταξύ άλλων, και επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών και να επιδιώκει τη φιλική διευθέτησή τους. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του «Ελληνικού Χρηματοοικονομικού Μεσολαβητή» www.hobis.gr.

Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Με στόχο την επίλυση/διευθέτηση των θεμάτων που θέτετε υπόψη μας μέσω της διαδικασίας υποβολής παραπόνων, η Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, προβαίνει στη συλλογή, τήρηση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον Ευρωπαϊκό και εθνικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., τους αποδέκτες, την περίοδο διατήρησης και τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, παρέχονται στη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.piraeusaedak.gr.