Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Aναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ

14/12/2021

Aναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ την 24η Δεκεμβρίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 907η/18.3.2021 συνεδρίασή του αποφάσισε την αναστολή της εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ την 24η Δεκεμβρίου 2021.

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2021

Η Εταιρία Διαχείρισης
Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.