Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους

15/12/2021

Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους του Α/Κ Πειραιώς Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

«Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού»

της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

H εταιρία με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων» (με αρ. ΓΕΜΗ 6314201000 - πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 58646/06/Β/05/3) με έδρα την Αθήνα (Λεωφ.Βασ. Σοφίας αρ. 94 & Κερασούντος 1) ανακοινώνει ότι τροποποιήθηκε ο κανονισμός του υπό τη διαχείρισή της αμοιβαίου κεφαλαίου με την ονομασία «Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού », ως εξής :

α) Τροποποιήθηκε  το άρθρο 1, λόγω αλλαγής της ονομασίας του α/κ από «Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού» σε «Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο ESG Δυναμικών Επιχειρήσεων Ελληνικό Μετοχικό».  

 

β) Τροποποιήθηκε το άρθρο 2, λόγω αλλαγής της επωνυμίας της εταιρίας μας από «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων» σε «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων»

γ) Τροποποιήθηκε  το άρθρο 3, λόγω: i) προσθήκης στην επενδυτική πολιτική του α/κ αναφορών στα κριτήρια των Αρχών Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG) και Υπεύθυνων Επενδύσεων που λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή των επενδύσεων και ii) εξειδίκευσης της επενδυτικής πολιτικής του α/κ ώστε να προβλέπεται ότι αυτό επενδύει κυρίως σε μετοχές που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) και περιλαμβάνονται στο δείκτη ATHEX ESG.

Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω αλλαγή αποτελεί απλώς εξειδίκευση της υφιστάμενης ήδη επενδυτικής πολιτικής του α/κ και σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται μεταβολή της επενδυτικής κατηγορίας στην οποία το α/κ ανήκει, σύμφωνα με τον ν. 4099/2012 και την υπ’ αρ. 6/587/2011 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί κατηγοριοποίησης των α/κ (Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο).  

δ) Τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του κανονισμού του α/κ, λόγω εισαγωγής της νέας κατηγορίας μεριδίων U, η οποία θα απευθύνεται αποκλειστικά σε ασφαλιστικά προϊόντα Unit Linked που διατίθενται στην Ελλάδα στο πλαίσιο ασφαλιστικών προγραμμάτων που εκδίδει η NN HELLAS Ασφαλιστική Εταιρία σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.   

ε) Τροποποιήθηκε το άρθρο 6 του κανονισμού του α/κ, λόγω: i) εισαγωγής προμηθειών διάθεσης και εξαγοράς, αμοιβής διαχείρισης και θεματοφυλακής για την νέα κατηγορία μεριδίων U κατά τα ειδικότερα παρατιθέμενα στον τροποποιημένο κανονισμό του α/κ και ii) εξειδίκευσης του μηχανισμού υπολογισμού (τυχόν) μεταβλητής αμοιβής απόδοσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις νέες κατευθυντήριες γραμμές της ESMA για τις αμοιβές απόδοσης στους ΟΣΕΚΑ (ESMA 34-39-992). 

Επίσης, διενεργήθηκαν και ορισμένες επουσιώδεις φραστικές αλλαγές, χωρίς να επηρεάζεται η ουσία των υφιστάμενων προβλέψεων του κανονισμού.

Οι λοιποί όροι του κανονισμού του α/κ εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν.

 

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις του κανονισμού του α/κ, με τις οποίες συναινεί ο Θεματοφύλακάς του ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 397/14.12.2021 απόφασή της.

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις είναι δεσμευτικές, ωστόσο, οι μεριδιούχοι έχουν δικαίωμα,  εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από την παρούσα γνωστοποίηση, να ζητήσουν την εξαγορά των μεριδίων τους με βάση τους όρους εξαγοράς που ίσχυαν πριν την τροποποίηση του κανονισμού.

Αθήνα, 15.12.2021

Η Εταιρία Διαχείρισης                                                     

Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.                         

Οι Κανονισμοί, το Ενημερωτικό Δελτίο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και οι Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές είναι διαθέσιμα  σε όλα τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς και στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.piraeusaedak.gr.