Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους

26/03/2014

Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους των Αμοιβαίων Κεφαλαίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ «ΑΤΕ Μικτό Εξωτερικού», «ΑΤΕ Μικτό Ευρωπαϊκό», «ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αναδυόμενων Αγορών Fund of Funds Μετοχικό», «ΑΤΕ Ομολογιών Εξωτερικού», «Πειραιώς Μικτό Εσωτερικού», «Πειραιώς Fund of Funds Ομολογιακό», «Πειραιώς Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας» και «Πειραιώς China Growth Μετοχικό Εξωτερικού» της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT  Α.Ε.Δ.Α.Κ.

                                 

H εταιρία με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων» (ΓΕΜΗ 63144201000 - ΑρΜΑΕ 58646/01/Β/05/213) με έδρα την Αθήνα (Λεωφ. Συγγρού αρ. 87) ανακοινώνει ότι τροποποιήθηκαν οι κανονισμοί των υπό τη διαχείρισή της αμοιβαίων κεφαλαίων με τις ονομασίες «ΑΤΕ Μικτό Εξωτερικού», «ΑΤΕ Μικτό Ευρωπαϊκό», «ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αναδυόμενων Αγορών Fund of Funds Μετοχικό», «ΑΤΕ Ομολογιών Εξωτερικού», «Πειραιώς Μικτό Εσωτερικού», «Πειραιώς Fund of Funds Ομολογιακό», «Πειραιώς Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας» και «Πειραιώς China Growth Μετοχικό Εξωτερικού», ως εξής :

Ι. Τροποποιήθηκε το άρθρο 1 των κανονισμών των τεσσάρων πρώτων από τα ανωτέρω α/κ, λόγω αλλαγής της ονομασίας τους, ως εξής :

α) το «ΑΤΕ Μικτό Εξωτερικού» μετονομάστηκε σε «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ»,

β) το «ΑΤΕ Μικτό Ευρωπαϊκό» μετονομάστηκε σε « ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ»,

γ) το «ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αναδυόμενων Αγορών Fund of Funds Μετοχικό» μετονομάστηκε σε «ΠΕΙΡΑΙΩΣ TOTAL RETURN FUND OF FUNDS» και

δ) το «ΑΤΕ Ομολογιών Εξωτερικού» μετονομάστηκε σε «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ»,

 ΙΙ. Τροποποιήθηκε το άρθρο 3 των κανονισμών πέντε από τα ανωτέρω οκτώ α/κ, λόγω αλλαγής της επενδυτικής τους πολιτικής, και συγκεκριμένα:

- των α/κ «ΑΤΕ Μικτό Εξωτερικού», «ΑΤΕ Μικτό Ευρωπαϊκό», «ΑΤΕ Ομολογιών Εξωτερικού» και «Πειραιώς Fund of Funds Ομολογιακό», χωρίς, ωστόσο, να επέρχεται καμία αλλαγή στην επενδυτική κατηγορία στην οποία τα άνω α/κ ανήκουν       και

- του α/κ «ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αναδυόμενων Αγορών Fund of Funds Μετοχικό», το οποίο εξακολουθεί  να αποτελεί Αμοιβαίο Κεφάλαιο Κεφαλαίων (Fund of Funds), μετατρεπόμενο απλά από μετοχικό FOF σε FOF Total Return (Ολικής Απόδοσης).

ΙΙΙ) Τροποποποιήθηκε το άρθρο 6 των κανονισμών των επτά από τα οκτώ ανωτέρω α/κ, και συγκεκριμένα των «ΑΤΕ Μικτό Εξωτερικού», «ΑΤΕ Μικτό Ευρωπαϊκό», «ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αναδυόμενων Αγορών Fund of Funds Μετοχικό», «ΑΤΕ Ομολογιών Εξωτερικού», «Πειραιώς Μικτό Εσωτερικού», «Πειραιώς Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας» και «Πειραιώς China Growth Μετοχικό Εξωτερικού», λόγω αλλαγής των προμηθειών διάθεσης, εξαγοράς, διαχείρισης και θεματοφυλακής, όπως αναλυτικά παρατίθενται στους τροποποιημένους κανονισμούς τους, αντίστοιχα.  

Στις ανωτέρω τροποποιήσεις των κανονισμών, οι οποίες εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 200/21.03.2014 απόφασή της, συναινεί ο Θεματοφύλακάς των αμοιβαίων κεφαλαίων ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2014

Η Εταιρία Διαχείρισης                                                     

Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.                        

Οι Κανονισμοί, το Ενημερωτικό Δελτίο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και οι Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές είναι διαθέσιμα  σε όλα τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς και στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.piraeusaedak.gr.