Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους

28/02/2014

Ανακοίνωση συγχώνευσης Αμοιβαίου Κεφαλαίου Πειραιώς Μετοχικό Εσωτερικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ  ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», «ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» ΚΑΙ «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ,  με βάση το άρθρο 54  του ν. 4099/2012

H εταιρία με την επωνυμία «Πειραιώς Asset Management Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων» με έδρα την Αθήνα (Λεωφόρος Συγγρού αρ. 87) αποφάσισε τη συγχώνευση των αμοιβαίων κεφαλαίων «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», «ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» και «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ», που η ίδια διαχειρίζεται και για τα οποία καθήκοντα θεματοφύλακα ασκεί η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., με απορρόφηση του δεύτερου και του τρίτου από το πρώτο, το οποίο θα διατηρήσει την ονομασία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ».  
Οι όροι της ανωτέρω Συγχώνευσης εγκρίθηκαν από την Εκτελεστική Επιτροπή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την υπ’αρ. 12/1247/28.02.2014  απόφαση.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ
Η συγχώνευση των ανωτέρω αμοιβαίων κεφαλαίων, τα οποία έχουν παρεμφερή επενδυτική πολιτική και ανήκουν όλα στην ίδια κατηγορία, κρίθηκε σκόπιμη στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης των χαρτοφυλακίων των αμοιβαίων κεφαλαίων που η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ διαχειρίζεται, με σκοπό αφενός μεν τη δημιουργία ενός αμοιβαίου κεφαλαίου με μεγαλύτερο ύψος ενεργητικού και αυξημένη απόδοση, αφετέρου δε τη μείωση των παγίων λειτουργικών εξόδων των αμοιβαίων κεφαλαίων.  
ΟΡΟΙ  - ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ
1. Ημερομηνία συγχώνευσης ορίστηκε η 11 Απριλίου 2014
2. Η συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί με ανταλλαγή μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (εφεξής «Απορροφών α/κ») με μερίδια των αμοιβαίων κεφαλαίων α) «ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» και β) «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ» (εφεξής και τα δύο «Απορροφώμενα α/κ»). 
3. Ο λόγος ανταλλαγής των μεριδίων θα προσδιοριστεί με βάση την καθαρή τιμή μεριδίου καθενός εκ των συγχωνευόμενων α/κ, η οποία θα προκύψει από την αποτίμηση της περιουσίας τους στις 10/04/2014 (η «Ημέρα Αποτίμησης»), που θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 54 του ν. 4099/2012 διαδικασία.  
4. Ο κάτοχος μεριδίων καθενός εκ των απορροφώμενων α/κ θα λάβει αριθμό μεριδίων του απορροφώντος α/κ ίσο με το γινόμενο του αριθμού μεριδίων που κατέχει την Ημέρα Αποτίμησης του ενεργητικού των συγχωνευόμενων α/κ επί το πηλίκο της διαίρεσης:
Καθαρή τιμή μεριδίου καθενός απορροφώμενου α/κ στις 10/04/2014
Καθαρή τιμή μεριδίου απορροφώντος α/κ στις 10/04/2014

Σε περίπτωση που από την κατά τα ανωτέρω ανταλλαγή προκύψει κλάσμα μεριδίου, οι μεριδιούχοι δύνανται, κατ’ επιλογή τους : α) είτε να αποκτήσουν κλάσμα μεριδίου του απορροφώντος Α/Κ, β) είτε να καταβάλουν πρόσθετο ποσό για την απόκτηση ακέραιου αριθμού μεριδίων ή γ) να εισπράξουν την αξία του κλάσματος σε μετρητά. 
Το ποσό που ενδεχομένως θα εισπράξει ο μεριδιούχος κατά τον παραπάνω τρόπο απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλο δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.
5. Για διευκόλυνση της συγχώνευσης και με σκοπό την προστασία των μεριδιούχων, αναστέλλεται η εξαγορά μεριδίων και η αποδοχή αιτήσεων συμμετοχής για την έκδοση νέων μεριδίων των υπό συγχώνευση αμοιβαίων κεφαλαίων από 07/04/2014έως και 11/04/2014.
6. Μετά την 11/04/2014 απαγορεύεται η διάθεση μεριδίων των απορροφώμενων α/κ, οι δε υποβαλλόμενες σχετικές αιτήσεις συμμετοχής θεωρούνται ως μηδέποτε υποβληθείσες και, συνεπώς, άκυρες.
7. Οι μεριδιούχοι τόσο των απορροφώμενων α/κ όσο και του απορροφώντος α/κ δύνανται, κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την – με την παρούσα -  ενημέρωσή τους σχετικά με την επικείμενη συγχώνευση μέχρι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την πραγματοποίηση της συγχώνευσης (ημερομηνία υπολογισμού του λόγου ανταλλαγής),  να ζητήσουν την εξαγορά του συνόλου ή μέρους των μεριδίων τους ή τη μετατροπή τους σε μερίδια άλλου ομοειδούς α/κ που η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ διαχειρίζεται, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνσή τους, πέραν αυτής που το α/κ εισπράττει για την κάλυψη του κόστους αποεπένδυσης.  
8. Οι μεριδιούχοι δύνανται να ζητούν από την Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, χωρίς επιβάρυνσή τους, πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση των ανωτέρω αμοιβαίων κεφαλαίων, ενώ, επιπλέον, έχουν δικαίωμα να λάβουν, κατόπιν αιτήσεώς τους, την έκθεση που θα συνταχθεί μετά την πραγματοποίηση της συγχώνευσης από το Θεματοφύλακα των αμοιβαίων κεφαλαίων, Τράπεζα Πειραιώς.
9. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, τα απορροφώμενα α/κ θα παύσουν αυτόματα να υφίστανται και όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού τους θα μεταφερθούν ως σύνολο στο Θεματοφύλακα του απορροφώντος α/κ. Οι μεριδιούχοι καθενός από τα απορροφώμενα α/κ καθίστανται αυτόματα μεριδιούχοι του απορροφώντος α/κ, κατά τον ανωτέρω αναφερόμενο λόγο ανταλλαγής μεριδίων.
10. Η συγχώνευση των ανωτέρω α/κ αναμένεται να ωφελήσει τους μεριδιούχους όλων των συγχωνευόμενων α/κ, οι οποίοι θα καταστούν μεριδιούχοι ενός α/κ (του απορροφώντος) που θα εφαρμόζει την ίδια επενδυτική πολιτική με τα συγχωνευόμενα α/κ, έχοντας, παράλληλα, μεγαλύτερο ύψος ενεργητικού και αυξημένη απόδοση. Σημειώνεται δε ότι η συγχώνευση των άνω α/κ δε συνεπάγεται καμία φορολογική επιβάρυνση των μεριδιούχων τους, οι οποίοι εξακολουθούν να υπόκεινται στο ίδιο ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς που διέπει τους μεριδιούχους ελληνικών αμοιβαίων κεφαλαίων του ν. 4099/2012. 
11. Το έντυπο των Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές του απορροφώντος α/κ αποστέλλεται στους μεριδιούχους ταχυδρομικά, προς πληρέστερη ενημέρωσή τους, ενώ, εξάλλου, είναι διαθέσιμο σε όλα τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς και στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.piraeusaedak.gr.  

Αθήνα, 28/02/2014
Η Εταιρία Διαχείρισης                            
Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.