Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Τailor Made Portfolio

Tailor Made Portfolio | Εξατομικευμένος Λογαριασμός Διαχείρισης 

Ευέλικτη και Εξατομικευμένη Διαχείριση Χαρτοφυλακίου σύμφωνα με τις ανάγκες του επενδυτή 

Στην Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ μπορούμε να σχεδιάσουμε μαζί σας το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο που θα οδηγήσει στη βέλτιστη αξιοποίηση του κεφαλαίου σας. Επωφεληθείτε, σήμερα, από την εμπειρία της εξειδικευμένης ομάδας διαχειριστών μας, οι οποίοι, ακολουθώντας τους επενδυτικούς στόχους και τους περιορισμούς που έχετε θέσει, θα καταφέρουν, μέσω δοκιμασμένων πολιτικών, αναγνωρισμένων συστημάτων και καινοτόμων στρατηγικών, να πετύχουν το ιδανικό αποτέλεσμα στη σχέση απόδοσης και κινδύνου. Τα βήματα συνεργασίας για να δημιουργήσετε το δικό σας Tailor Made Portfolio είναι:

  • Δημιουργία πλαισίου συνεργασίας και υπογραφή σύμβασης, που προσδιορίζει και οριοθετεί το επενδυτικό πλαίσιο και όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν,  ώστε να διασφαλίζεται η συμφωνημένη επενδυτική πολιτική
  • Άμεση πρόσβαση στη διάρθρωση, τις αποδόσεις και τις συναλλαγές του χαρτοφυλακίου σας με δυνατότητα, εάν επιθυμείτε, παρουσίας εκπροσώπου σας στη σύνθεση της αρμόδιας επενδυτικής επιτροπής 
  • Σύναψη συνεργασίας, σε επίπεδο Θεματοφύλακα, με τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό που θα μας υποδείξετε, στο βαθμό πάντα που δεν προκύπτει ασυμβίβαστο με τις πολιτικές βέλτιστης εκτέλεσης εντολών του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς