Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Η παρούσα σελίδα αποσκοπεί αποκλειστικά στην παροχή γενικών πληροφοριακών στοιχείων και δεν αποτελεί ούτε μπορεί να εκληφθεί, ευθέως ή εμμέσως, ως πρόταση αγοράς, επενδυτική συμβουλή ή παρότρυνση για πώληση συγκεκριμένου προϊόντος. Το παρόν, δεν αποτελεί σύμβαση ή οποιουδήποτε είδους δέσμευση, ούτε συνιστά ενημερωτικό δελτίο. Με την επιφύλαξη αντίθετης δήλωσης, όλες οι παρατιθέμενες στο παρόν απόψεις, δηλώσεις και πληροφορίες ανήκουν στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. («Εταιρία») και μπορούν ανά πάσα στιγμή να τροποποιηθούν, σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών της αγοράς. Οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν επιτρέπεται να αντιγράφονται, αναπαράγονται, τροποποιούνται ή διανέμονται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Εταιρίας.Οι επενδύσεις συνεπάγονται κινδύνους. Η αρχική αξία της επένδυσης και η απόδοσή της είναι δυνατό να σημειώνουν άνοδο ή πτώση, με ενδεχόμενη απώλεια του επενδεδυμένου κεφαλαίου. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές καλούνται, πριν τη λήψη οποιασδήποτε επενδυτικής απόφασης, να ανατρέχουν και να διαβάζουν προσεκτικά το έγγραφο βασικών πληροφοριών και το ενημερωτικό δελτίο των ΟΣΕΚΑ και να σταθμίζουν, με τη βοήθεια και συμβουλή εξειδικευμένων επαγγελματιών συμβούλων, την καταλληλότητα κάθε επένδυσης και τις φορολογικές συνέπειες που αυτή ενδέχεται να έχει. Το έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους Επενδυτές, το ενημερωτικό δελτίο και οι τελευταίες εκθέσεις των ΟΣΕΚΑ της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. διατίθενται στην ελληνική γλώσσα, δωρεάν στην έδρα της Εταιρίας, στην ιστοσελίδα της www.piraeusaedak.gr και σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς. Οι παρεχόμενες με το παρόν έντυπο πληροφορίες δεν συνοδεύονται από καμία εγγύηση, είτε ρητή είτε έμμεσα δηλωμένη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τυχόν μελλοντικές. Με δεδομένους τους οικονομικούς κινδύνους και τους κινδύνους της αγοράς, δεν μπορεί να υπάρξει καμία διαβεβαίωση ότι οι ΟΣΕΚΑ θα επιτύχουν τους επενδυτικούς τους στόχους.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Πειραιώς Asset Management Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Λεωφ. Συγγρού 87, 117 45 Αθήνα, Τ: 210 328 8222, F: 210 328 8690
E: piraeusaedak@piraeusaedak.gr, www.piraeusaedak.gr