Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Piraeus Private Banking ESG World Sustainability Balanced Fund

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νόμισμα
Ημερομηνία Έναρξης 8/1/2020
Δείκτης Αναφοράς
Ενεργητικό €23.727.498,32
Καθαρή Τιμή Μεριδίου €9,9052
ISIN GRF000329000
Προμήθεια Διαχείρισης 1,50%
Εταιρία Διαχείρισης Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας Τράπεζα Πειραιώς
Ημερομηνία Αναφοράς Ενεργητικού & Τιμής Μεριδίου 29/6/2022
Ημερομηνία αναφοράς Στοιχείων 31.01.2022

Επενδυτικός Σκοπός

Επενδυτικό σκοπό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η αύξηση της αξίας των επενδύσεων του, τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία, μέσω των τοποθετήσεων του ενεργητικού του σε ένα ευρύ φάσμα κινητών αξιών κυρίως της διεθνούς και δευτερευόντως της εγχώριας κεφαλαιαγοράς και χρηματαγοράς, οι οποίες αξιολογούνται μεταξύ άλλων και βάσει κριτηρίων που σχετίζονται με το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση (ESG), διασφαλίζοντας έτσι την έννοια της Υπεύθυνης Επένδυσης (Responsible Investing).

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Δείκτης Κινδύνου & Απόδοσης
1
2
3
4
5
6
7
Χαμηλότερος Κίνδυνος

Χαμηλότερη Αναμενόμενη Απόδοση
Υψηλότερος Κίνδυνος

Υψηλότερη Αναμενόμενη Απόδοση

Εξέλιξη Τιμής
1 έτος

Εξέλιξη Τιμής
5 έτη

Εξέλιξη Τιμής

Εισάγετε ημερομηνίες

Συμπληρώστε τις ημερομηνίες

Εξέλιξη Ποσού €10.000
1 έτος

Εξέλιξη Ποσού €10.000
5 έτη

Εξέλιξη Ποσού €10.000

Εισάγετε ημερομηνίες

Συμπληρώστε τις ημερομηνίες