Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Κανονισμός SFDR

Κανονισμός Sustainable Finance Disclosure Regulation | SFDR

O Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2088 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019, περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (γνωστός ως Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR) αποσκοπεί στη μείωση των ασυμμετριών πληροφόρησης όσον αφορά στην ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας, την εκτίμηση των δυσμενών επιπτώσεων στη βιωσιμότητα και την προώθηση περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών, καθώς και τις αειφόρες επενδύσεις, απαιτώντας από τους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές σχετικές γνωστοποιήσεις προς τους τελικούς επενδυτές.

Η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, ως μέλος (signatory) της Πρωτοβουλίας για τις Αρχές Υπεύθυνων Επενδύσεων (Principles for Responsible Investment, PRI) από το 2019, έχει αναπτύξει πολιτική υπεύθυνων επενδύσεων εφαρμόζοντας ESG επενδυτική προσέγγιση κατά τη διαχείριση συλλογικών και ατομικών χαρτοφυλακίων, με στόχο τη μεγιστοποίηση των αποδόσεων των υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων και την αποτελεσματικότερη διαχείριση κινδύνων.

Στους συνδέσμους που ακολουθούν μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά σχετικά με την ESG Επενδυτική Πολιτική της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ και την κατηγοριοποίηση των Α/Κ της εταιρίας βάσει του Κανονισμού. 

Δήλωση 

Δήλωση της εταιρίας Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ σύμφωνα με το άρθρο 4(1)(β) και (5)(β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088
Η εταιρία Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι έχει θεσπίσει και εφαρμόζει ESG Επενδυτική Πολιτική για την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας1 στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων και παροχής επενδυτικών συμβουλών σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088, την οποία μπορείτε να διαβάσετε πατώντας στον σύνδεσμο ESG Επενδυτική Πολιτική

Ωστόσο, η Εταιρία δηλώνει ότι: 

α) προς το παρόν δεν λαμβάνει υπόψη της τις δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας2 ελλείψει επαρκών διαθέσιμων στοιχείων ως προς τους εν λόγω παράγοντες για το σύνολο των εκδοτών των χρηματοπιστωτικών μέσων που συμπεριλαμβάνονται στα συλλογικά (ΟΣΕΚΑ) και στα ιδιωτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται, όπως και σε αυτά που προτείνει στους πελάτες της κατά την παροχή επενδυτικών συμβουλών και 

β) μόλις τα ως άνω στοιχεία για τους παράγοντες αειφορίας καταστούν διαθέσιμα, η Εταιρία προτίθεται να τροποποιήσει την ανωτέρω πολιτική της, υιοθετώντας συγκεκριμένη διαδικασία, ώστε να λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας. 

————————————

1«κίνδυνος βιωσιμότητας»: γεγονός ή περίσταση στον περιβαλλοντικό ή κοινωνικό τομέα ή στον τομέα της διακυβέρνησης που, εάν επέλθει, θα μπορούσε να έχει πραγματικές ή δυνητικές σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην αξία μιας επένδυσης.

2«παράγοντες αειφορίας»: περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, ζητήματα προσωπικού, σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και καταπολέμησης της διαφθοράς και της δωροδοκίας.