Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Κανονισμός SFDR

Κανονισμός Sustainable Finance Disclosure Regulation | SFDR

O Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2088 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019, περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (γνωστός ως Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR) αποσκοπεί στη μείωση των ασυμμετριών πληροφόρησης όσον αφορά στην ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας, την εκτίμηση των δυσμενών επιπτώσεων στη βιωσιμότητα και την προώθηση περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών, καθώς και τις αειφόρες επενδύσεις, απαιτώντας από τους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές σχετικές γνωστοποιήσεις προς τους τελικούς επενδυτές.

Η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, ως μέλος (signatory) της Πρωτοβουλίας για τις Αρχές Υπεύθυνων Επενδύσεων (Principles for Responsible Investment, PRI) από το 2019, έχει αναπτύξει πολιτική υπεύθυνων επενδύσεων εφαρμόζοντας ESG επενδυτική προσέγγιση κατά τη διαχείριση συλλογικών και ατομικών χαρτοφυλακίων, με στόχο τη μεγιστοποίηση των αποδόσεων των υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων και την αποτελεσματικότερη διαχείριση κινδύνων.

Στους συνδέσμους που ακολουθούν μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά σχετικά με την Πολιτική ESG της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ και την κατηγοριοποίηση των Α/Κ της εταιρίας βάσει του Κανονισμού.