Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Financial Risk Monitor

Εξατομικευμένες Υπηρεσίες Διαχείρισης Κινδύνων που θωρακίζουν τον επενδυτή 

Η μόνιμη και ανεξάρτητη Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνου της Πειραιώς Asset Management AEΔΑΚ λειτουργεί με αποστολή την προσφορά, υπέρ των ιδιωτικών και θεσμικών επενδυτών, εξατομικευμένων υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνου. To υψηλό επίπεδο του Financial Risk Monitor κατοχυρώνεται από μια σειρά μοναδικών στοιχείων που μπορεί να προσφέρει η εταιρία, όπως:
  • Η μεγάλη εμπειρία των στελεχών της εταιρίας 

  • Η πολυετής λειτουργία της εταιρίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
  • Η ποικιλία των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η εταιρία 
  • Η πολυπλοκότητα των χρηματοπιστωτικών μέσων 
  • Το προηγμένο σύστημα διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων 

Επιλέγοντας να ακολουθήσει μια ολιστική προσέγγιση, που διαφοροποιείται αρκετά από την απλή συγκέντρωση στατιστικών δεικτών και αξιολογήσεων, η Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνου θεσπίζει και εφαρμόζει πολιτικές, διαδικασίες και ρυθμίσεις που συνολικά επιφέρουν ευεργετικά αποτελέσματα για το κεφάλαιο επένδυσης, αλλά και την επιλογή του επενδυτή να συνεργαστεί με την Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ. Αναλυτικά, οι διαδικασίες αφορούν: 

  • Διαχείριση Κινδύνων από επενδύσεις για λογαριασμό των αμοιβαίων κεφαλαίων και κυρίως από επενδύσεις σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα
  • Διαχείριση Κινδύνων που εμφανίζονται κατά τη διαχείριση ατομικών χαρτοφυλακίων πελατών (θεσμικών και ιδιωτών)
  • Διαμόρφωση αποδεκτών επιπέδων κίνδυνων κατά τη διαχείριση των αμοιβαίων κεφαλαίων, την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου και την παροχή επενδυτικών συμβουλών