Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

FAQs | Υπό Αμοιβαία Κεφάλαια PiraeusInvest

Πότε και που μπορώ να αποκτήσω μερίδια;

Τα μερίδια των υπό Αμοιβαίων Κεφαλαίων PirauesInvest μπορούν να αποκτηθούν κάθε τραπεζική εργάσιμη ημέρα στο Λουξεμβούργο και στην Ελλάδα, κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς.

Πώς θα επιλέξω Αμοιβαίο Κεφάλαιο;

Προτεραιότητα όλων μας στην Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ και στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς είναι η κατανόηση των επενδυτικών σας αναγκών και στόχων, και η παροχή της απαραίτητης συνδρομής, ώστε το Αμοιβαίο Κεφάλαιο που θα επιλέξετε να είναι κατάλληλο για εσάς και να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο επενδυτικό σας  προφίλ. Γι’ αυτό η πρώτη κίνηση είναι να   σας παράσχουμε κάθε απαραίτητη πληροφόρηση για τα προσφερόμενα από την εταιρία μας προϊόντα και υπηρεσίες και να αξιολογήσουμε τις γνώσεις, την εμπειρία σας και τον κίνδυνο που είστε διατεθειμένοι να αναλάβετε επενδύοντας σε αμοιβαία κεφάλαια.

Ποια η διαδικασία απόκτησης μεριδίων;

Για την απόκτηση μεριδίων υπο Αμοιβαίου Κεφαλαίου του PiraeusInvest Fund απαιτούνται:

  • χορήγηση του εντύπου «Βασικές πληροφορίες για τους Επενδυτές»,
  • συμπλήρωση ερωτηματολογίου συμβατότητας – καταλληλότητας
  • υποβολή αίτησης του υποψήφιου μεριδιούχου προς την Εταιρία και
  • ολοσχερής καταβολή στο Θεματοφύλακα της αξίας των μεριδίων του υπό Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε μετρητά
Οι αιτήσεις συμμετοχών σε  υπο αμοιβαία κεφάλαια του PiraeusInvest υποβάλλονται στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς μέχρι τη 1 µ.µ.  (ημέρα Τ) και εκτελούνται την επομένη εργάσιμη ημέρα (ημέρα Τ+1) σύμφωνα με την Καθαρή Αξία Ενεργητικού (ΚΑΕ) της ημέρας εκτέλεσης (Τ+1). Την ημέρα υποβολής της αίτησης δεσμεύεται το ποσό της συμμετοχής, ενώ ο τελικός διακανονισμός, η κατάθεση του ποσού συμμετοχής και η έκδοση των μεριδίων, πραγματοποιείται εντός 5 εργάσιμων τραπεζικών ημερών στο Λουξεμβούργο. 

Πώς ορίζεται η τιμή των μεριδίων;

Η τιμή διάθεσης των μεριδίων των υπό αμοιβαίων κεφαλαίων προσδιορίζεται με βάση την αξία του μεριδίου της επόμενης από την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο υπο αμοιβαίο κεφάλαιο ημέρας, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί ολοσχερώς στο θεματοφύλακα η αξία των μεριδίων.
Η τιμή διάθεσης του μεριδίου του υπό αμοιβαίου κεφαλαίου: 

  • Υπολογίζεται κάθε εργάσιμη ημέρα 
  • Αναρτάται στην ιστοσελίδα της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ  
  • Επιτρέπεται να υπερβαίνει την καθαρή τιμή του μεριδίου του κατά το ποσοστό της αντίστοιχης προμήθειας (συμμετοχής)

Πότε και που μπορώ να ρευστοποιήσω την επένδυση μου;

Τα μερίδια των υπό αμοιβαίων κεφαλαίων του PiraeusInvest Fund μπορούν να εξαγοραστούν οποιαδήποτε τραπεζική εργάσιμη ημέρα στο Λουξεμβούργο και στην Ελλάδα, κατόπιν αιτήματος του μεριδιούχου από το δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς.

περισσότερες ερωτήσεις