Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Fiduciary Services

Ολιστικές και Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Καταπιστευματικής Διαχείρισης 

Ο όρος Fiduciary Services (υπηρεσίες καταπιστευματικής διαχείρισης), σύμφωνα με την επίσημη  θέση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, περιλαμβάνει τις υπηρεσίες της διαχείρισης χαρτοφυλακίου, διαχείρισης κινδύνων, λειτουργικής και λογιστικής υποστήριξης, αποτίμησης, αξιολόγησης αποδόσεων και κινδύνων και του reporting, τις οποίες μπορούν να παρέχουν εταιρίες με τη μορφή ΑΕΔΑΚ και ΕΠΕΥ προς Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης.  

Η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ προσφέρει, σήμερα, Fiduciary Services (υπηρεσίες καταπιστευματικής διαχείρισης) σε Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, στο πλαίσιο ανάληψης της γενικότερης διαχείρισης χαρτοφυλακίων, ενώ μπορεί να αναλάβει και την αναζήτηση και επιλογή εξωτερικών διαχειριστών, καθώς και το συντονισμό και την παρακολούθηση τους. Στα πλαίσια αυτά, συνεργάζεται στενά με το Ταμείο (την Επενδυτική Επιτροπή, τον αναλογιστή, τους ορκωτούς ελεγκτές, κλπ) και λαμβάνει μέρος στην αξιολόγηση των αποδόσεων και την παραγωγή αναφορών απεικόνισης του συνολικού χαρτοφυλακίου. 

Η δομή και η ολοκληρωμένη λειτουργία της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ την καθιστούν αξιόπιστο συνεργάτη στην παροχή Fiduciary υπηρεσιών. 

Fiduciary Services

Ως μέλος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς και επενδυτικός βραχίονας  του Piraeus Financial Markets, η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ αξιοποιεί πλήρως τις συνέργειες που αναπτύσσονται σε όλο το εύρος των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται από όλες τις μονάδες του (Treasury | Markets | Investment Strategy| Asset Management | Private Banking | Custody | Securities Services | Piraeus Securities SA).  Αναλυτικά, η συνεργασία σας με την εταιρία, σας εξασφαλίζει μια σειρά πλεονεκτημάτων, όπως: 


  • Ισχυρή Ανώτερη Διοίκηση με συσσωρευμένη εμπειρία σε Due Diligence εταιριών Διαχείρισης, συγχωνεύσεις εταιριών, μεταφορές δραστηριοτήτων και χαρτοφυλακίων από /σε τρίτους 
  • Εξειδικευμένη Νομική Υποστήριξη με διαρκή και υπεύθυνη συνεργασία με εξειδικευμένο στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, νομικό συνεργάτη
  • Κανονιστική Συμμόρφωση με ανεξάρτητη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, που παρακολουθεί και εναρμονίζεται συνεχώς με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο
  • Αξιόπιστη Διαχείριση Κινδύνων με προηγμένα συστήματα για ποσοτικοποίηση των κινδύνων και Ανεξάρτητη Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων, πολιτικές και διαδικασίες σε όλα τα στάδια της επενδυτικής διαδικασίας, αλλά και εμπειρία σε διαγωνισμούς επιλογής συστημάτων
  • Έμπειρη Διεύθυνση Επενδύσεων με εξειδίκευση και τεχνογνωσία στη διαχείριση χαρτοφυλακίων εσωτερικού και εξωτερικού, επενδυτική μεθοδολογία βάσει της θεμελιώδους και τεχνικής ανάλυσης,  μεγάλη ευελιξία  για επιτυχημένη ανταπόκριση στις εξειδικευμένες ανάγκες και στόχους των πελατών μας, αλλά και πολύτιμη εμπειρία στην αξιολόγηση, διαχείριση και επιλογή 3rd party funds και 3rd party asset managers
  • Αποτελεσματική Διεύθυνση Λειτουργιών με υποδομές και οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες που στηρίζουν  τον άρτιο συντονισμό και την παρακολούθηση εξωτερικών διαχειριστών,  το συντονισμό εσωτερικών και εξωτερικών Θεματοφυλάκων, καθώς και τις συγκεντρωτικές αναφορές, την αποτίμηση χαρτοφυλακίου και του συνόλου των διοικητικών εργασιών
  • Institutional Mandates & Distribution η εξειδικευμένη ομάδα για τη διαχείριση σχέσεων με πελάτες και την ανάλυση των τάσεων και της εξέλιξης του κλάδου
  • Έγκυρη Επιλογή Θεματοφύλακα και Χρηματιστηριακής με την Τράπεζα Πειραιώς, σε επίπεδο θεματοφύλακα, και την Πειραιώς ΑΕΠΕΥ σε επίπεδο χρηματιστηριακής. Ωστόσο, εάν ο πελάτης επιθυμεί να επιλέξει άλλο Θεματοφύλακα ή Χρηματιστηριακή, η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ αναλαμβάνει να συνεργαστεί με αυτούς, πάντα όμως στο βαθμό  που δεν προκύπτει κανενός  είδους ασυμβίβαστο ή σύγκρουσης συμφερόντων με τις πολιτικές του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς